آیین حکمت, دوره (10), شماره (36), سال (2018-12) , صفحات (35-60)

عنوان : ( ذومراتب بودن مرگ و تاثیر آن در تکامل )

نویسندگان: نجمه السادات توکّلی , سیدمرتضی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این نوشتار با توجه به دیدگاه ملاصدرا و مبانی حکمت متعالیه، مرگ و مسائل آن بررسی، و به سؤالاتی در این باره پاسخ داده می‌شود؛ مانند اینکه حقیقت مرگ چیست؟ تدریجی است یا دفعی؟ علت آن چیست؟ آیا انسان فقط یک‌ بار می‌میرد؟ نقش مرگ در مسیر استکمالی نفس چیست؟ آیا توجه به انواع مرگ در نقش استکمالی آن لازم است؟ ارتباط مرگ با کمال انسان چیست و آیا مرگ برای همه کمال است؟ با توجه به معنا و نقش تشکیک در حکمت متعالیه، این اصل چگونه با مرگ ارتباط پیدا می‌کند؟ در نتیجة مقاله هم درمی‌یابیم که نه‏تنها مرگ سبب رسیدن به کمال است، بلکه خود نیز نوعی کمال در مسیر تکاملی انسان به‌ شمار می‌آید. مرگ، فعلیت یافتن بعضی از استعدادها را سرعت می‌دهد و کمال بودنِ آن ذومراتب است. همچنین برخی از انواع مرگ مثل شهادت، که خودِ آن هم ذو‌مراتب است و به استعدادهای انسان و فعلیت یافتن آنها جهت می‏دهد، جهتِ مسیر استکمالی انسان را عوض می‌کند

کلمات کلیدی

مرگ اخترامی؛ حرکت جوهری؛ کمال؛ تشکیک؛ تعدد مرگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058624,
author = {توکّلی, نجمه السادات and حسینی, سیدمرتضی},
title = {ذومراتب بودن مرگ و تاثیر آن در تکامل},
journal = {آیین حکمت},
year = {2018},
volume = {10},
number = {36},
month = {December},
issn = {2002-1356},
pages = {35--60},
numpages = {25},
keywords = {مرگ اخترامی؛ حرکت جوهری؛ کمال؛ تشکیک؛ تعدد مرگ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ذومراتب بودن مرگ و تاثیر آن در تکامل
%A توکّلی, نجمه السادات
%A حسینی, سیدمرتضی
%J آیین حکمت
%@ 2002-1356
%D 2018

[Download]