پیشرفت های حسابداری, دوره (8), شماره (1), سال (2016-9) , صفحات (159-188)

عنوان : ( برآورد احتمال برگشت زیان در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران )

نویسندگان: محمود لاری دشت بیاض , مهدی صالحی , محمدحسین ذوالفقار آرانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، بررسی ارتباط بین ویژگی‌های شرکت‌های زیان‌ده و احتمال رسیدن به اولین سود در سال‌های بعد از زیان است. این پژوهش براساس اطلاعات منتشرشده‌ی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه‌ی زمانی سال‌های 1382تا1392 با نمونه‌ی انتخابی شامل 72 شرکت انجام پذیرفته است. روش آزمون فرضیه‌ها رگرسیون لوجستیک و رگرسیون تعمیم‌یافته (مدل آمیخته‌ی خطی) است. نتایج آزمون فرضیه‌های مربوط به مدل برگشت زیان این تحقیق حاکی‌از وجود رابطه‌ی مثبت و معنادار میان سطح سرمایه‌گذاری شرکت‌های زیان‌ده در دارایی‌های سرمایه‌ای و احتمال برگشت زیان و وجود رابطه‌ی منفی و معنادار میان سطح محافظه‌کاری حسابداری و احتمال سودآورشدن و همچنین، وجودنداشتن رابطه میان هزینه‌های خاص (تحقیق و توسعه، تبلیغات، اختراعات و اکتشافات) و احتمال برگشت زیان است.

کلمات کلیدی

واژه‌های کلیدی: احتمال بازگشت زیان؛ اقلام تعهدی؛ هزینه‌ی تحقیق و توسعه؛ جریان نقدی عملیاتی؛ درجه‌ی محافظه‌کاری حسابداری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058629,
author = {لاری دشت بیاض, محمود and صالحی, مهدی and ذوالفقار آرانی, محمدحسین},
title = {برآورد احتمال برگشت زیان در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران},
journal = {پیشرفت های حسابداری},
year = {2016},
volume = {8},
number = {1},
month = {September},
issn = {2008-9988},
pages = {159--188},
numpages = {29},
keywords = {واژه‌های کلیدی: احتمال بازگشت زیان؛ اقلام تعهدی؛ هزینه‌ی تحقیق و توسعه؛ جریان نقدی عملیاتی؛ درجه‌ی محافظه‌کاری حسابداری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برآورد احتمال برگشت زیان در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
%A لاری دشت بیاض, محمود
%A صالحی, مهدی
%A ذوالفقار آرانی, محمدحسین
%J پیشرفت های حسابداری
%@ 2008-9988
%D 2016

[Download]