روابط خاک و گیاه, دوره (7), شماره (26), سال (2016-9) , صفحات (99-110)

عنوان : ( تأثیر پلیمرهای سوپرجاذب بر خصوصیات مورفولوژیک گیاه رزماری (Rosmarinus officinalis) در شرایط تنش خشکی )

نویسندگان: علی ضیایی , محمد مقدم , بهاره کاشفی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تأثیر پلیمرهای سوپرجاذب و تنش خشکی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی گیاه رزماری، پژوهشی گلدانی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با 4 سطح تنش خشکی T1 (آبیاری در حد 100% ظرفیت زراعی)، T2 (75% ظرفیت زراعی)، T3 (50% ظرفیت زراعی) و T4 (25% ظرفیت زراعی) و دو سطح سوپر جاذب S0 (بدون سوپر جاذب) و S1 (1 گرم در کیلوگرم خاک) و در 4 تکرار در گلخانه¬ تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه انجام گرفت. صفات مورد ارزیابی شامل ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی، وزن تر و خشک اندام¬ هوایی، ریشه و کل گیاه، همچنین وزن خشک برگ و ساقه بود. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که اثر متقابل این دو عامل بر تمام صفات مورد بررسی به جز ارتفاع بوته، وزن خشک برگ و نسبت وزن خشک برگ به ساقه معنی¬دار بود. بیشترین تعداد شاخه فرعی (10 شاخه در بوته)، وزن تر (7/17 گرم در بوته) و خشک (10 گرم در بوته) ریشه و وزن خشک کل گیاه (75/33 گرم) در تیمار 100% ظرفیت زراعی و همراه با کاربرد سوپرجاذب مشاهده شد. همچنین بیشترین وزن خشک برگ (3/12 گرم در بوته) و ساقه (3/13 گرم در بوته)، وزن تر (3/58 گرم در بوته) و خشک (8/23 گرم در بوته) اندام هوایی و وزن تر کل (7/71 گرم در بوته) در تیمار 100% ظرفیت زراعی و بدون کاربرد سوپرجاذب حاصل شد. بر اساس نتایج این تحقیق آبیاری گیاه رزماری در حد ظرفیت زراعی باعث بهبود اکثر صفات مورفولوژیکی آن شد.

کلمات کلیدی

, خشکی, سوپرجاذب, رزماری, خصوصیات مورفولوژیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058630,
author = {علی ضیایی and مقدم, محمد and بهاره کاشفی},
title = {تأثیر پلیمرهای سوپرجاذب بر خصوصیات مورفولوژیک گیاه رزماری (Rosmarinus officinalis) در شرایط تنش خشکی},
journal = {روابط خاک و گیاه},
year = {2016},
volume = {7},
number = {26},
month = {September},
issn = {2783-5014},
pages = {99--110},
numpages = {11},
keywords = {خشکی، سوپرجاذب، رزماری، خصوصیات مورفولوژیکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر پلیمرهای سوپرجاذب بر خصوصیات مورفولوژیک گیاه رزماری (Rosmarinus officinalis) در شرایط تنش خشکی
%A علی ضیایی
%A مقدم, محمد
%A بهاره کاشفی
%J روابط خاک و گیاه
%@ 2783-5014
%D 2016

[Download]