اکو فیزیولوژی گیاهی, دوره (7), شماره (23), سال (2016-3) , صفحات (104-112)

عنوان : ( اثر تراکم کاشت و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز (Cuminum cyminum L.) )

نویسندگان: یدالله قادری , محمد مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی اثر تراکم کاشت و سطوح مختلف کود نیتروژن بر رشد و عملکرد گیاه زیره سبز در سال 1391 در مزرعه آموزشی هنرستان کشاورزی نسر واقع در جلگ رخ شهرستان تربت حیدریه انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل سه تراکم کاشت (50، 67 و 100 بوته در مترمربع) و چهار سطح کود نیتروژن (0، 50، 100 و 150 کیلوگرم در هکتار) بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد تراکم کاشت و کود نیتروژن تاثیر معنی¬داری بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز داشت. بیشترین ارتفاع گیاه و تعداد دانه در بوته در تراکم کشت 67 بوته در مترمربع و کاربرد 50 کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن مشاهده شد. در حالیکه بیشترین تعداد شاخه¬فرعی، تعداد چتر در بوته و وزن هزار دانه در تراکم کشت 50 بوته در مترمربع همراه با کاربرد 50 کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن بدست آمد. بیشترین عملکرد دانه نیز در همین تراکم کشت و بدون کاربرد کود نیتروژن حاصل شد. نتایج این تحقیق نشان داد تراکم کشت 50 بوته در مترمربع به همراه کاربرد حداقل میزان کود نیتروژن یا بدون استفاده از آن برای حداکثر رشد و عملکرد دانه زیره سبز مناسب می¬باشد.

کلمات کلیدی

, زیره سبز, تعداد چتر, وزن هزار دانه, عملکرد دانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058631,
author = {یدالله قادری and مقدم, محمد},
title = {اثر تراکم کاشت و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز (Cuminum cyminum L.)},
journal = {اکو فیزیولوژی گیاهی},
year = {2016},
volume = {7},
number = {23},
month = {March},
issn = {2008-5958},
pages = {104--112},
numpages = {8},
keywords = {زیره سبز، تعداد چتر، وزن هزار دانه، عملکرد دانه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر تراکم کاشت و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز (Cuminum cyminum L.)
%A یدالله قادری
%A مقدم, محمد
%J اکو فیزیولوژی گیاهی
%@ 2008-5958
%D 2016

[Download]