اکو فیتو شیمی گیاهان دارویی, دوره (4), شماره (1), سال (2016-6) , صفحات (56-68)

عنوان : ( بررسی ترکیبات فیتوشیمیایی و آنتیاکسیدانی اندامهای مختلف گیاه دارویی .Ferula assafoetida L در دو رویشگاه طبیعی استانهای سمنان و خراسان )

نویسندگان: مرتضی مهرپور , بهاره کاشفی , محمد مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در دو استان (Ferula assafoetida L.) این تحقیق با هدف بررسی فیتوشیمیایی و آنتی اکسیدانی اندام های مختلف گیاه آنغوزه سمنان و خراسان رضوی در سال 1392 انجام گرفت. اندازه گیری میزان فنلکل با استفاده از روش فولین- سیوکالتیو، فلاونوئید FRAP و DPPH کل با روش کلرید آلومینیوم ، تانن (فولیندنیس) و ظرفیت آنتیاکسیدانی نمونه ها نیز با استفاده از روش های 2 میلیگرم گالیک اسید در / 1 و 8 / اندازهگیری گردیدند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که بیشترین میزان فنل کل ( 014 یک گرم عصاره خشک) به ترتیب در عصاره برگ از استان خراسان و سمنان مشاهده گردید. حداکثر میزان تانن به ترتیب در 1111/08 و ) DPPH عصارههای ساقه و برگ استان خراسان و سمنان مشاهده شد. بیشترین فعالیت آنتی اکسیدانی در روش 731/61 میکروگرم بر میلیلیتر) به ترتیب در عصاره ریشه نمونه خراسان و عصاره ساقه سمنان مشاهده شد. به طورکلی، بالاترین میزان ترکیبات فنل و فلاونوئید کل به ترتیب در عصاره برگ و ریشه گیاه در استان سمنان بدست آمد. همچنین اندام ریشه در خراسان از بالاترین عملکرد آنتیاکسیدانی در مهار رادیکالهای آزاد برخوردار بود. بررسی دادهها حاکی از آن است که کیفیت و کمیت ترکیبات شیمیایی و عملکرد آنتی اکسیدانی آنها بسته به نوع اندام، تنوع رویشگاهی و سپس روشهای ارزیابی متفاوت است.

کلمات کلیدی

, آنتی اکسیدان, آنغوزه, تانن, خراسان و سمنان, فلاونوئید, فنل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058634,
author = {مرتضی مهرپور and بهاره کاشفی and مقدم, محمد},
title = {بررسی ترکیبات فیتوشیمیایی و آنتیاکسیدانی اندامهای مختلف گیاه دارویی .Ferula assafoetida L در دو رویشگاه طبیعی استانهای سمنان و خراسان},
journal = {اکو فیتو شیمی گیاهان دارویی},
year = {2016},
volume = {4},
number = {1},
month = {June},
issn = {2322-3235},
pages = {56--68},
numpages = {12},
keywords = {آنتی اکسیدان، آنغوزه، تانن، خراسان و سمنان، فلاونوئید، فنل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ترکیبات فیتوشیمیایی و آنتیاکسیدانی اندامهای مختلف گیاه دارویی .Ferula assafoetida L در دو رویشگاه طبیعی استانهای سمنان و خراسان
%A مرتضی مهرپور
%A بهاره کاشفی
%A مقدم, محمد
%J اکو فیتو شیمی گیاهان دارویی
%@ 2322-3235
%D 2016

[Download]