حفاظت گیاهان, دوره (30), شماره (2), سال (2016-9) , صفحات (261-269)

عنوان : ( گونه هایی از بالاخانوادهAphelenchoidea (Nematoda: Rhabditida) مرتبط با گیاهان زرشک، زعفران و عناب در استان خراسان جنوبی )

نویسندگان: سمیه الوانی , عصمت مهدی خانی مقدم , حمید روحانی , عباس محمدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چهار جنس Aphelenchoides( با هفت گونه ) Ektaphelenchoides ،Aprutides ،Aphelenchus (هر سه جنس با یک گونه) از بالاخانوادهAphelenchoidea ) از خاک اطراف ریشه زرشک، زعفران و عناب در شهرستانهای استان خراسان جنوبی جداسازی و مورد شناسایی قرار گرفت. از بین به عنوان گزارشهای جدید از ایران بوده و مشخصات ریخت- A. varicaudatus و Aphelenchoides lichenicola گونه های شناسایی شده، دو گونه شناسی و ریختسنجی آنها توضیح داده شده است.

کلمات کلیدی

, A. varicaudatus , Aphelenchoides lichenicola , تاکسونومی, نماتد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058638,
author = {الوانی, سمیه and مهدی خانی مقدم, عصمت and روحانی, حمید and عباس محمدی},
title = {گونه هایی از بالاخانوادهAphelenchoidea (Nematoda: Rhabditida) مرتبط با گیاهان زرشک، زعفران و عناب در استان خراسان جنوبی},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2016},
volume = {30},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-4749},
pages = {261--269},
numpages = {8},
keywords = {A. varicaudatus ،Aphelenchoides lichenicola ، تاکسونومی، نماتد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T گونه هایی از بالاخانوادهAphelenchoidea (Nematoda: Rhabditida) مرتبط با گیاهان زرشک، زعفران و عناب در استان خراسان جنوبی
%A الوانی, سمیه
%A مهدی خانی مقدم, عصمت
%A روحانی, حمید
%A عباس محمدی
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2016

[Download]