سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی , 2016-08-31

عنوان : ( بهبود خواص ضدگرفتگی غشای پلی اترسولفون توسط نانو ورقه های خاک رس کلویسیت A15 در فیلتراسیون پسابهای رنگی )

نویسندگان: عاطفه حکیمی راد , مجید پاکیزه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش غشاهای زمینه مختلط با استفاده از پلیمر پلیاترسولفون به عنوان زمینهی پلیمری و نانو ورقه های کلویسیت A15 به عنوان پرکن، با هدف بهبود خواص ضدگرفتگی غشای PES خالص در فیلتراسیون پسابهای رنگی ساخته شدند. نتایج بهدست آمده برای غشاهای زمینه مختلط PES/Cloisite15A که به روش وارونگی فازی ساخته شدند، حاکی از آن بود که با توجه به نتایج آزمون AFM ، با افزایش بارگذاری کلویسیت A15 در زمینه پلیمری PES ، زبری سطح غشاهای زمینه مختلط کاهش پیدا کرد. از طرف دیگر پارامتر آبدوستی سطح غشاها نیز بهبود یافت. علاوه بر این، مقادیر پارامتر نسبت بازیابی شار برای غشای حاوی بیشترین مقدار نانوذره ) 9 % وزنی(، 45 % نسبت به غشای PES خالص افزایش یافت. بنابراین میتوان گفت که دو پارامتر کاهش زبری سطح و افزایش آبدوستی موید افزایش نسبت بازیابی شار آب خالص غشاهای زمینه مختلط PES/Cloisite15A بود. همچنین با مقایسه پارامترهای گرفتگی غشاهای ساخته شده با غشای خالص مشاهده شد که گرفتگی کل برای غشای خالص از 6 / 59 % به 4 / 25 % برای غشای PES-9 ( 9 % وزنی( میرسد که این امر خود نشان دهنده بهبود عملکرد ضدگرفتگی غشاهای حاصله در اثر این پرکن میباشد

کلمات کلیدی

, غشاهای زمینه مختلط PES/Cloisite15A , کلویسیت A15 , عملکرد ضدگرفتگی, آبدوستی, زبری سطح, نسبت بازیابی شار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058650,
author = {حکیمی راد, عاطفه and پاکیزه, مجید},
title = {بهبود خواص ضدگرفتگی غشای پلی اترسولفون توسط نانو ورقه های خاک رس کلویسیت A15 در فیلتراسیون پسابهای رنگی},
booktitle = {سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {غشاهای زمینه مختلط PES/Cloisite15A ، کلویسیت A15 ، عملکرد ضدگرفتگی، آبدوستی، زبری سطح، نسبت بازیابی شار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهبود خواص ضدگرفتگی غشای پلی اترسولفون توسط نانو ورقه های خاک رس کلویسیت A15 در فیلتراسیون پسابهای رنگی
%A حکیمی راد, عاطفه
%A پاکیزه, مجید
%J سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
%D 2016

[Download]