سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی , 2016-08-31

عنوان : ( بررسی میزان بارگذاری نانورس کلویسیت A15 بر عملکرد جداسازی رنگهای مستقیم از محلول های آبی توسط غشاهای زمینه مختلط PES/Cloisite15A )

نویسندگان: عاطفه حکیمی راد , مجید پاکیزه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش غشاهای زمینه مختلط با استفاده از پلیمر پلیاترسولفون به عنوان زمینهی پلیمری و نانوورقههای کلویسیت A15 به عنوان پرکن، با هدف بهبود عملکرد جداسازی رنگهای مستقیم black22 و orange102 از محلولهای آبی ساخته شدند . نتایج بهدست آمده برای غشاهای زمینه مختلط PES/Cloisite15A که به روش وارونگی فازی ساخته شدند، حاکی از آن بود که با افزایش مقدار بارگذاری نانورس، شار تراوه در فشار ) bar ) 3 برای غشای پلی اترسولفون خالص از L/m².h) ) 3 ± 40 به L/m².h) ) 8 ± 89 برای غشای نانوکامپوزیت PES-5 افزایش یافت. نتایج آزمون زاویه تماس و درصد تخلخل نیز موید این نتیجه بود. اما با افزایش مقدار بیشتری از نانوذره )بیشتر از 7 % وزنی( به زمینهی پلیمری PES ، علیرغم افزایش پارامتر آبدوستی، با افزایش ضخامت لایهی گزینشپذیر، شار تراوه عبوری به L/m².h) ) 5 ± 80 برای غشای PES-9 رسید. همچنین، با افزایش مقدار نانوذره از 0 تا 5 % وزنی، درصد دفع برای رنگهای black22 و orange102 به ترتیب از 2 / 95 % و 8 / 90 % برای غشای خالص به 2 / 93 % و 8 / 88 % برای غشای PES-5 کاهش یافت. در حالیکه درصد دفع برای غشای PES-9 ، به ترتیب 9 / 98 % و 95 % به دست آمد. از آنجا که تصاویر SEM سطح، تجمع نانوورقه های را در زمینهی پلیمری غشاها نشان دادند، این امر میتواند دلیلی برای تغییرات درصد دفع این دو رنگ باشد

کلمات کلیدی

, غشاهای زمینه مختلط, کلویسیت A15 , جداسازی رنگهای مستقیم, black22 , orange102
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058651,
author = {حکیمی راد, عاطفه and پاکیزه, مجید},
title = {بررسی میزان بارگذاری نانورس کلویسیت A15 بر عملکرد جداسازی رنگهای مستقیم از محلول های آبی توسط غشاهای زمینه مختلط PES/Cloisite15A},
booktitle = {سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {غشاهای زمینه مختلط، کلویسیت A15 ، جداسازی رنگهای مستقیم، black22 ، orange102},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی میزان بارگذاری نانورس کلویسیت A15 بر عملکرد جداسازی رنگهای مستقیم از محلول های آبی توسط غشاهای زمینه مختلط PES/Cloisite15A
%A حکیمی راد, عاطفه
%A پاکیزه, مجید
%J سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
%D 2016

[Download]