سومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی , 2016-05-11

عنوان : ( اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد درنارسایی هیجانی و کاهش علایم اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی )

نویسندگان: علی مشهدی , مریم نقابی , سعید تیموری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر با هدف اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد درنارسایی هیجانی و کاهش علایم اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی انجام شد. روش پژوهش از نوع نیمه تجربی و به صورت پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری افراد 18-40 با نشانگان adhd بودند.نتایج نشان داد که در نارسایی هیجانی و نشانگان اختلال در پیش آزمون و ....

کلمات کلیدی

, درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد- اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی, نارسایی هیجانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058660,
author = {مشهدی, علی and مریم نقابی and سعید تیموری},
title = {اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد درنارسایی هیجانی و کاهش علایم اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی},
booktitle = {سومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی},
year = {2016},
location = {تربت جام, ايران},
keywords = {درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد- اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی، نارسایی هیجانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد درنارسایی هیجانی و کاهش علایم اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی
%A مشهدی, علی
%A مریم نقابی
%A سعید تیموری
%J سومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
%D 2016

[Download]