چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری , 2016-09-15

عنوان : ( بررسی رابطه بین دلبستگی شغلی و تعهد سازمانی کارکنان (مورد مطالعه: پرستاران بیمارستان های شهرستان کاشمر) )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , فاطمه هوشمند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دلبستگی شغلی و تعهد سازمانی دو عامل مهم در پیشگویی و درک رفتار سازمانی هستند که بررسی آن به سرپرستان در شناسایی مشکلات بالقوه کمک شایانی می کند. این مطالعه با هدف بررسی رابطه بین دلبستگی شغلی و تعهد سازمانی در بین پرستاران شاغل بیمارستان های شهرستان کاشمر انجام شد. جامعه آماری این پژوهش تعداد 170 نفر از کارکنان کادر پرستاری بیمارستان های شهید مدرس و ابوالفضل شهرستان کاشمر بوده و تعداد افراد نمونه از فرمول کوکران 122 عدد به دست آمد. پاسخ‌دهندگان نمونه نیز به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده مشخص گردیدند. در راستای پاسخگویی به فرضیات پژوهشی کار جمع‌آوری اطلاعات صورت گرفت و گردآوری داده ها با پرسشنامه های دلبستگی شغلی سالوانا و شافلی و تعهد سازمانی آلن و می یر، با 21 سوال انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از نرم‌افزار آموس در قالب معادلات ساختاری استفاده گردید. پرسشنامه در مرحله اول برای تعین میزان اعتبار آن به صورت آزمایشی روی 30 نفر اجرا شد که آلفای بدست آمده بیش از 0.7 به‌دست آمد. سپس در مرحله دوم پرسشنامه به صورت نهایی اجرا شد و اطلاعات بدست آمده ابتدا مورد تحلیل توصیفی و استنباطی قرار گرفت و سپس فرضیات بررسی شدند. نتایج این پژوهش نشان داد نتایج حاصل از تحلیل ها نشان داد بین دلبستگی شغلی و تعهد سازمانی رابطه¬ی مثبت و معناداری وجود دارد؛ همچنین نتایج یافته ها نشان داد، بیشترین تاثیر دلبستگی شغلی بر روی بعد تعهد عاطفی در پرستاران و کمترین تاثیردلبستگی شغلی بر بعد تعهد مستمر بوده است.

کلمات کلیدی

, دلبستگی شغلی, تعهد سازمانی, تعهد عاطفی, تعهد مستمر, تعهد هنجاری, پرستاران بیمارستان های شهرستان کاشمر.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058687,
author = {رحیم نیا , فریبرز and هوشمند, فاطمه},
title = {بررسی رابطه بین دلبستگی شغلی و تعهد سازمانی کارکنان (مورد مطالعه: پرستاران بیمارستان های شهرستان کاشمر)},
booktitle = {چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {دلبستگی شغلی، تعهد سازمانی، تعهد عاطفی، تعهد مستمر، تعهد هنجاری، پرستاران بیمارستان های شهرستان کاشمر.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رابطه بین دلبستگی شغلی و تعهد سازمانی کارکنان (مورد مطالعه: پرستاران بیمارستان های شهرستان کاشمر)
%A رحیم نیا , فریبرز
%A هوشمند, فاطمه
%J چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
%D 2016

[Download]