چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری , 2016-09-15

عنوان : ( بررسی نقش و جایگاه کار معنادار در ارتقاء تعهد سازمانی کارکنان )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , فاطمه هوشمند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی، جوامع به سوی پیچیده و تخصصی تر شدن پیش می روند. سازمان ها نیز به عنوان نهاد هایی در جامعه از این قاعده مستثنی نیستند؛ پیامد این روند تخصصی و پیچیده تر شدن، ایجاد یک دنیای پر رقابت می باشد. در این دنیای پر رقابت کنونی، منابع انسانی متعهد، با انگیزه و ماهر جز در سایه ی توجه به نیاز های انگیزشی نیروی انسانی به وجود نمی آید. از سویی دیگر در سال های اخیر معناداری در کار به عنوان یکی از منابع اصلی و ریشه ای انگیزش درونی، نظر نظریه پردازان و محققان را به خود جلب کرده است و می توان گفت یکی از عوامل اثرگذار بر تعهد سازمانی، معنادار بودن کار کارکنان است که باعث می شود سازمان با صرف هزینه کمتری به کارکنان متعهد دست یابد. زمانی که کارکنان متوجه شوند کاری که انجام می دهند چه از لحاظ برآورد اهداف شخصی و چه از لحاظ اهداف اجتماعی معنادار است، در ادامه به کار صرفا به عنوان ابزاری برای امرار معاش خود نگاه نمی کنند و در نتیجه سطح مشارکت و تعهد آن ها در سازمان ارتقاء می یابد. به این ترتیب مطالعه و بررسی معناداری کار و بررسی تاثیر آن بر تعهد سازمانی بسیار مهم و ضروری به نظر می رسد و این مقاله قصد دارد به همین امر بپردازد

کلمات کلیدی

, کار معنادار, انگیزش درونی, تعهد سازمانی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058688,
author = {رحیم نیا , فریبرز and هوشمند, فاطمه},
title = {بررسی نقش و جایگاه کار معنادار در ارتقاء تعهد سازمانی کارکنان},
booktitle = {چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کار معنادار، انگیزش درونی، تعهد سازمانی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نقش و جایگاه کار معنادار در ارتقاء تعهد سازمانی کارکنان
%A رحیم نیا , فریبرز
%A هوشمند, فاطمه
%J چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
%D 2016

[Download]