منظر, دوره (1), شماره (4), سال (2010-2) , صفحات (78-79)

عنوان : ( رویکردتکنولوژیک، ضرورت امروزمعماری ایران )

نویسندگان: محمود فیض آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در قرن اخیر، شهرهای جهان و به ویژه جوامع توسعه نیافته، با هجوم رویکردهای صنعتی وتکنولوژیک در مصالح و شیوه ساخت روبرو شدند و این در حالی بود که بسیاری از متفکران معماری و شهرسازی معاصر ایران با تأکید بر هویت فرهنگی، تحولات تکنولوژی و علوم را نادیده گرفتند؛ چنانکه گویی تکنولوژی با فرهنگ و معماری بومی سازگار نیست و هویت فرهنگی، در تکرار الگوهای گذشته معماری خلاصه شد. این رو کیرد نه تنها به بازیابی هویت فرهنگی منجر نشد بلکه جامعه معماری با فهم ناقص از این پدیده به پاسخگویی نیازها و مناسبات جدید خود مبادرت ورزید و نتیجه آن شکل گیری ساختمانهایی شد که نه تنها دارای اصول معماری و مهندسی نیستند بلکه نشانه ای از نمودهای فرهنگی نیز در آنها دیده نمی شود. نگارنده معتقد است تکنولوژی در صورت انطباق بر معیارهای فرهنگی میتواند موجد هویت بومی و ملی شود.

کلمات کلیدی

, تکنولوژی, فرهنگ, معماری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058694,
author = {فیض آبادی, محمود},
title = {رویکردتکنولوژیک، ضرورت امروزمعماری ایران},
journal = {منظر},
year = {2010},
volume = {1},
number = {4},
month = {February},
issn = {2008-7446},
pages = {78--79},
numpages = {1},
keywords = {تکنولوژی، فرهنگ، معماری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رویکردتکنولوژیک، ضرورت امروزمعماری ایران
%A فیض آبادی, محمود
%J منظر
%@ 2008-7446
%D 2010

[Download]