پژوهش‌های پولی- بانکی, دوره (8), شماره (26), سال (2016-3) , صفحات (595-616)

عنوان : ( نهادسازی نوین مالی برای وقف پول و اثر آن بر توسعه جامعه اسلامی )

نویسندگان: سیدمحمد سیدحسینی , تقی ابراهیمی سالاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدت¬ها است که ما در کشورمان از تنوع بازار سرمایه و تنوع نهادهای مالی برای تجهیز پس اندازها و افزایش سرمایه¬گذاری و بالا بردن تشکیل سرمایه صحبت می¬شود. در همین راستا، صندوق وقفی در غرب و شرق دور، تأمین کننده مالی بسیاری از موسسات فرهنگی و اجتماعی بوده¬اند و گسترش چنین نهادها و صندوق های وقفی در ایران می تواند موجب گسترش بازارهای مالی و رشد سرمایه¬گذاری در کشور شود. هدف از این مقاله پی¬بردن به پتانسیل یک نوآوری در ابزار مالی اسلامی؛ وقف پول؛ به عنوان یک عامل موثر در انجام سرمایه¬گذاری مبتنی بر عقود اسلامی و ارتباط آن با توسعه از کانال کاهش فقر در جامعه می¬باشد. روش پژوهش پیمایشی- تحلیلی و مبتنی بر تحلیل ماتریس کوواریانس می¬باشد. به منظور اعتباریابی روابط علی غیرآزمایشی بین متغیرها در قالب تجزیه و تحلیل چندمتغیره، روش مدل‌یابی معادلات ساختاری به‌کار گرفته شده¬است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می¬دهد که اگر در حوزه¬ی اقتصاد اسلامی، وقف پول به عنوان یک ابزار مالی مورد استفاده قرار گیرد، می¬تواند به عنوان منبعی برای افزایش سرمایه¬گذاری در قالب انواع عقود اسلامی و قانونی تلقی ¬شود و صرف سود حاصل از سرمایه¬گذاری در برنامه¬های کاهش فقر و همچنین تامین مالی خرد برای افراد کم درآمد می¬تواند نقش موثری در توسعه جامعه داشته باشد.

کلمات کلیدی

, وقف, وقف پول, سرمایه¬گذاری, توسعه, فقر, تأمین مالی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058704,
author = {سیدحسینی, سیدمحمد and ابراهیمی سالاری, تقی},
title = {نهادسازی نوین مالی برای وقف پول و اثر آن بر توسعه جامعه اسلامی},
journal = {پژوهش‌های پولی- بانکی},
year = {2016},
volume = {8},
number = {26},
month = {March},
issn = {2645-3355},
pages = {595--616},
numpages = {21},
keywords = {وقف، وقف پول، سرمایه¬گذاری، توسعه، فقر، تأمین مالی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نهادسازی نوین مالی برای وقف پول و اثر آن بر توسعه جامعه اسلامی
%A سیدحسینی, سیدمحمد
%A ابراهیمی سالاری, تقی
%J پژوهش‌های پولی- بانکی
%@ 2645-3355
%D 2016

[Download]