سومین کنفرانس روانشناسی ،علوم تربیتی و سبک زندگی با رویکرد بین المللی , 2016-08-25

عنوان : ( اثر بخشی آموزش فراشناختی بر کاهش اضطراب و بهبود راهبردهای کنترل فکر در داتش آموزان دختر مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر )

نویسندگان: عادله کریمی , محمدسعید عبدخدائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش فراشناختی بر اضطراب و بهبود راهبردهای کنترل فکر در دانش آموزان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر بود جامعه آماری دانش آموزان دختر متوسطه مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر بودند که به مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی شهر مشهد مراجعه کرده بودند نمونه 40 نفری پس از تشخیص اختلال به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند گروه آزمایش تحت آموزش فراشناختی قرار گرفته و گروه کنترل در لیست انتظار درمان قرار گرفتند پرسشنامه اضطراب بک و راهبردهای کنترل فکر ابزارهای این پژوهش بودند تجزیه و تحلیل داده ها با روش کواریانس انجام شد نتایج نشان داد که راهبردهای کنترل فکر بر اثر آموزش فراشناختی بهبود داشته است

کلمات کلیدی

, فرا شناخت , اضطراب , کنترل فکر ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058705,
author = {عادله کریمی and عبدخدائی, محمدسعید},
title = {اثر بخشی آموزش فراشناختی بر کاهش اضطراب و بهبود راهبردهای کنترل فکر در داتش آموزان دختر مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر},
booktitle = {سومین کنفرانس روانشناسی ،علوم تربیتی و سبک زندگی با رویکرد بین المللی},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {فرا شناخت - اضطراب - کنترل فکر -},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر بخشی آموزش فراشناختی بر کاهش اضطراب و بهبود راهبردهای کنترل فکر در داتش آموزان دختر مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر
%A عادله کریمی
%A عبدخدائی, محمدسعید
%J سومین کنفرانس روانشناسی ،علوم تربیتی و سبک زندگی با رویکرد بین المللی
%D 2016

[Download]