سومین کنفرانس روانشناسی ،علوم تربیتی و سبک زندگی با رویکرد بین المللی , 2016-08-25

عنوان : ( اثر بخشی مداخله گروهی فراشناختی بر فرانگرانی و باورهای فراشناختی دانش آموزان مبتلا به اختلال مختلط اضطراب فراگیر و افسردگی اساسی )

نویسندگان: عادله کریمی , محمدسعید عبدخدائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اختلال افسردگی اساسی یکی از شایع ترین بیماری های روانی قرن است . از طرفی اختلال اضطراب فراگیر شایع ترین اختلال اضطرابی است هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی درمان فراشناختی بر فرانگرانی و باورهای شناختی دانش آموزان مبتلا به اختلاط مختلط اضطراب فراگیر و افسردگی اساسی بود جامعه پژوهش حاضر دانش آموزان دختری بودند که به مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی مراجعه کردند نمونه 40 دانش آموز بودند که پس از تشخیص اختلال به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند گروه آزمایش تحت درمان گروهی فراشناختی و گروه کنترل در لیست انتظار بودند مقیاس افسردگی و اضطراب بک ، پرسشنامه باورهای فراشناختی و فرانگرانی ابزارهای پژوهش بودند تجزیه و تحلیل داده ها با روش کواریانس انجام شد و در نتیجه میزان افسردگی و اضطراب و فرانگرانی دانش آموزان پس از مداخله درمانی کاهش نشان داد

کلمات کلیدی

, مداخله گروهی , فراشناخت , فرانگرانی , اضزراب فراگیر , افسردگی اساسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058706,
author = {عادله کریمی and عبدخدائی, محمدسعید},
title = {اثر بخشی مداخله گروهی فراشناختی بر فرانگرانی و باورهای فراشناختی دانش آموزان مبتلا به اختلال مختلط اضطراب فراگیر و افسردگی اساسی},
booktitle = {سومین کنفرانس روانشناسی ،علوم تربیتی و سبک زندگی با رویکرد بین المللی},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {مداخله گروهی - فراشناخت - فرانگرانی - اضزراب فراگیر - افسردگی اساسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر بخشی مداخله گروهی فراشناختی بر فرانگرانی و باورهای فراشناختی دانش آموزان مبتلا به اختلال مختلط اضطراب فراگیر و افسردگی اساسی
%A عادله کریمی
%A عبدخدائی, محمدسعید
%J سومین کنفرانس روانشناسی ،علوم تربیتی و سبک زندگی با رویکرد بین المللی
%D 2016

[Download]