پژوهش‌های جغرافیایی برنامه ریزی شهری, دوره (4), شماره (1), سال (2016-6) , صفحات (135-152)

عنوان : ( بررسی وضعیت آگاهی و آموزش شهروندان در استفاده از خدمات الکترونیکی مقایسه تطبیقی مناطق 6 ،1 و 8 شهر مشهد )

نویسندگان: محمدرحیم رهنماء , فاطمه بیگی نصرابادی , لیلا جوهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی میزان استفادة شهروندان، سطح آموزش و میزان آگاهی آنها از خدمات الکترونیکی در منا م 1 ،6 و 8 شهر مشهد و مقایسة این منا م با یکتدیگر استت. روش تحقیتم توصتیفی - پیمایشتی از نتو کاربردی است. برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه استفاده شد. پرسشنامة پژوهش حاوی 41 سؤال در سه محور آموزش، آگاهی و سطح استفاده از خدمات الکترونیکی است. جامعة آماری شامل شتهروندان سته منطقته از شتهر مشهد است که با توجه به توزیع درآمدی، منطقة 1 منطقة برخوردار، منطقة 8 منطقة نیمهبرخوردار و منطقة 6 منطقة کمتر برخوردار انتخاگ شد. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 384 شهروند برآورد شد. نتایج پژوهش نشتان داد سطح آگاهی، آموزش و استفادة شهروندان از خدمات الکترونیکی در سه منطقة مطالعه پایینتر از سطح متوسط است. همننین، مقایسة میانگینهای آموزش، آگاهی و استفاده از خدمات الکترونیکی در سه منطقة مطالعته نشتان داد که وضعیت این سه متغیر بین منا م مختلف متفاوت است و منطقة 1 کته از لحتاظ ستطح درآمتدی منطقته ای برخوردار است نسبت به دو منطقة دیگر از نظر میزان استفادة شهروندان از خدمات الکترونیکی، سطح آموزشهتا و آگاهی شهروندان در وضعیت بهتری قراردارد. این سه شاخص در منطقة 8 بهعنوان منطقة نیمهبرخوردار نسبت بته منطقة 6 بهعنوان منطقة کمتر برخوردار در وضعیت بهتتری قتراردارد. در نهایتت، ایتن سته شتاخص در منطقتة 6 بهعنوان منطقة کمتر برخوردار نسبت به دو منطقة دیگر در وضعیت نامطلوگتری است

کلمات کلیدی

, آگاهی شهروندان, آموزش شهروندان, دولت الکترونیکی, شهر مشهد.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058707,
author = {رهنماء, محمدرحیم and بیگی نصرابادی, فاطمه and جوهری, لیلا},
title = {بررسی وضعیت آگاهی و آموزش شهروندان در استفاده از خدمات الکترونیکی مقایسه تطبیقی مناطق 6 ،1 و 8 شهر مشهد},
journal = {پژوهش‌های جغرافیایی برنامه ریزی شهری},
year = {2016},
volume = {4},
number = {1},
month = {June},
issn = {2383-1456},
pages = {135--152},
numpages = {17},
keywords = {آگاهی شهروندان، آموزش شهروندان، دولت الکترونیکی، شهر مشهد.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی وضعیت آگاهی و آموزش شهروندان در استفاده از خدمات الکترونیکی مقایسه تطبیقی مناطق 6 ،1 و 8 شهر مشهد
%A رهنماء, محمدرحیم
%A بیگی نصرابادی, فاطمه
%A جوهری, لیلا
%J پژوهش‌های جغرافیایی برنامه ریزی شهری
%@ 2383-1456
%D 2016

[Download]