پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی, دوره (1), شماره (37), سال (2016-3) , صفحات (25-53)

عنوان : ( گرایش های موضوعی غالب و غایب در کتابهای درسی دانشگاهی رشته مطالعات برنامه درسی در ایران و جهان )

نویسندگان: مرتضی کرمی , زهرا حجازی , سیدمحمدصادق طباطبائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش برای شناسایی و تحلیل گرایش های موضوعی کتابهای درسی دانشـگاهی رشته مطالعات برنامه درسی ایران و بررسی تطبیقی آن ها با کتابهای بـین المللـی، از روش توصیفیـ تحلیلی استفاده شده است. با روش نمونـهگیـری هدفمنـد،28 کتـاب لاتـین و 28 کتاب فارسی از کلیةکتابهای منتشر شـدة داخلـی و خـارجی بـا عنـوان «مطالعـات برنامـه درسی» و«برنامه ریـزی درسـی» انتخـاب شـدند. در جمـع آوری اطلاعـات از چـک لیسـت برگرفته از محورهای موضوعی دانشنامة ایرانی برنامة درسی استفاده شد. یافته هـا حـاکی از آن بودند که در کتابهای فارسی بر موضوعات سنتی و رایج رشتة مطالعات برنامة درسـی از جمله نظریه های برنامة درسـی، طراحـی برنامـة درسـی بـه ویـژه مؤلفـة انتخـاب محتـوا و سازماندهی آن وارزشیابی به ویژه ارزشیابی پایانی و تکوینی تأکید بیشتری شـده اسـت؛ در حالی که در کتابهای انگلیسی توزیع موضوعی بیشتری به چشم میخورد و به موضوعاتی مانند دیدگاهها و گفتمـان هـای معاصـر، چـالش هـای پـیش روی برنامـة درسـی، فنـاوری و سیاست گذاری برنامة درسی، تربیت معلم، برنامة درسی حوزه هـای محتـوایی، برنامـه ریـزی درسی سطوح تحصیلی ومعرفی مشاهیراین رشته هم توجه شده است.

کلمات کلیدی

, گـرایشهـای موضـوعی, برنامـهریـزی درسـی, مطالعـات برنامـة درسـی, آمـوزش عـالی, کتابهای درسی دانشگاهی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058720,
author = {کرمی, مرتضی and حجازی, زهرا and طباطبائی, سیدمحمدصادق},
title = {گرایش های موضوعی غالب و غایب در کتابهای درسی دانشگاهی رشته مطالعات برنامه درسی در ایران و جهان},
journal = {پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی},
year = {2016},
volume = {1},
number = {37},
month = {March},
issn = {1735-0999},
pages = {25--53},
numpages = {28},
keywords = {گـرایشهـای موضـوعی، برنامـهریـزی درسـی، مطالعـات برنامـة درسـی، آمـوزش عـالی، کتابهای درسی دانشگاهی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T گرایش های موضوعی غالب و غایب در کتابهای درسی دانشگاهی رشته مطالعات برنامه درسی در ایران و جهان
%A کرمی, مرتضی
%A حجازی, زهرا
%A طباطبائی, سیدمحمدصادق
%J پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی
%@ 1735-0999
%D 2016

[Download]