پژوهشهای زراعی ایران, دوره (14), شماره (2), سال (2016-7) , صفحات (369-379)

عنوان : ( اثر تنش یخ زدگی بر درصد نشت الکترولیت ها و بقاء گیاهچه های خاکشیر (Descurainia sophia L.) )

نویسندگان: ابراهیم ایزدی دربندی , احمد نظامی , روح اله حسن بیگی , مریم جانعلی زاده قزوینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تحمل گیاه دارویی خاکشیر به تنش یخ زدگی آزمایشی در پاییز 1387 به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملأ تصادفی با سه تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. عوامل آزمایش شامل پنج اکوتیپ خاکشیر ( اقلید ، سبزوار ، همدان، تربت جام و نیشابور ) و 10 دمای یخ زدگی (از صفر تا 18 - درجه سیلسیوس با فواصل 2 درجه سیلسیوس) بود. گیاهان تا مرحله پنج-هفت برگی در شرایط آب و هوای طبیعی رشد یافته و با سرما خو گرفتند. سپس برای اعمال دماهای یخ زدگی به فریزر ترموگرادیان منتقل شدند. میزان پایداری غشاء سیتوپلاسمی با استفاده از تعیین شد. به منظور بررسی میزان (LT50el) آزمون نشت الکترولیت ها ارزیابی و سپس دمای کشنده 50 درصد، نمونه ها بر اساس درصد نشت الکترولیت ها هم بستگی بین درصد نشت الکترلیت ها با درصد بقاء، گیاهان باقی مانده به گلخانه منتقل و پس از 21 روز بازیافت، درصد بقاء و سپس دما ی کشنده اکوتیپ های همدان، سبزوار و ،LT50su و LT50el محاسبه شد. نتایج نشان داد که بر اساس شاخص های (LT50su) 50 درصد گیاهان بر اساس درصد بقاء اکوتیپ همدان پتان سیل تحمل به ،LT50su تربت جام تحمل به یخ زدگی بیش تر ی نسبت به اکوتیپ های نیشابور و اقلید داشتند. بر مبنای شاخص وجود (r=-0/ یخ زدگی تا دمای 12 - درجه سیلسیوس را دارا بود. در این بررسی بین درصد نشت الکترولیت ها و درصد بقاء رابطه منفی و قوی ( *** 72 دیده شد. (r=0/ هم بستگی مثبت و بالایی (* 53 LT50su و LT50el داشت. هم چنین بین

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی : اکوتیپ, بازیافت, درصد بقاء, دمای 50 درصد کشندگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058723,
author = {ایزدی دربندی, ابراهیم and نظامی, احمد and حسن بیگی, روح اله and جانعلی زاده قزوینی, مریم},
title = {اثر تنش یخ زدگی بر درصد نشت الکترولیت ها و بقاء گیاهچه های خاکشیر (Descurainia sophia L.)},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2016},
volume = {14},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-1472},
pages = {369--379},
numpages = {10},
keywords = {واژه های کلیدی : اکوتیپ، بازیافت، درصد بقاء، دمای 50 درصد کشندگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر تنش یخ زدگی بر درصد نشت الکترولیت ها و بقاء گیاهچه های خاکشیر (Descurainia sophia L.)
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A نظامی, احمد
%A حسن بیگی, روح اله
%A جانعلی زاده قزوینی, مریم
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2016

[Download]