اولین سمپوزیوم ملی میوه های ریز , 2016-09-14

عنوان : ( ارزیابی فیتوشیمیایی دوازده توده بومی زرشک ایران )

نویسندگان: مجید عزیزی ارانی , مهسا خدابنده شهرکی , Ahmad Balandary ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زرشک (Berberis sp.) ریزمیوهای بومی و ارزشمند با خصوصیات تغذیهای و دارویی فراوان می‌باشد که تنها در ایران به صورت تجاری و در سطح وسیع کشت می‌شود. انواع دانه‌دار زرشک وحشی در بسیاری از نقاط کوهستانی کشورمان پراکنده‌اند که تاکنون کمتر مورد توجه واقع شدهاند. در این پژوهش 12 توده منحصربه فرد زرشک بومی ایران از میان بیش از 30 توده بومی زرشک موجود در باغکلکسیون پژوهشکده علوم و صنایع غذایی مشهد انتخاب گردید و خصوصیات فیتوشیمیایی میوههای هواخشک شده شامل میزان ترکیبات فنلی کل، محتوای فلاونوئید کل، میزان آنتوسیانین کل، محتوای آسکوربیک اسید (ویتامین C) و شاخصهای رنگی (L، a و b) میوهتازه و هواخشک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین تودهها از لحاظ میزان این ترکیبات ارزشمند، تفاوت معنیداری در سطح 1 درصد وجود دارد. با پژوهشهای بیشتر میتوان امیدوار بود که این ژنوتیپهای بومی به عنوان منابع ارزشمندی جهت استحصال ترکیبات آنتیاکسیدانی و رنگهای خوراکی طبیعی مورد بهرهبرداری قرار گیرند.

کلمات کلیدی

, زرشک, ریزمیوه, ترکیبات فنلی , آسکوربیک اسید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058746,
author = {عزیزی ارانی, مجید and خدابنده شهرکی, مهسا and Ahmad Balandary},
title = {ارزیابی فیتوشیمیایی دوازده توده بومی زرشک ایران},
booktitle = {اولین سمپوزیوم ملی میوه های ریز},
year = {2016},
location = {همدان, ايران},
keywords = {زرشک، ریزمیوه، ترکیبات فنلی ، آسکوربیک اسید},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی فیتوشیمیایی دوازده توده بومی زرشک ایران
%A عزیزی ارانی, مجید
%A خدابنده شهرکی, مهسا
%A Ahmad Balandary
%J اولین سمپوزیوم ملی میوه های ریز
%D 2016

[Download]