علوم دامی, دوره (1), شماره (111), سال (2016-9) , صفحات (121-132)

عنوان : ( تاثیر تغذیه کنجاله کلزای تخمیری بر کاهش جمعیت سالمونلا در جوجه های گوشتی )

نویسندگان: امین عشایری زاده , بهروز دستار , محمود شمس شرق , علیرضا صادقی ماهونک , سعید زره داران ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی تاثیر تغذیه کنجاله کلزای تخمیری بر کاهش جمعیت سالمونلا در جوجه های گوشتی انجام شد. تعداد 240 قطعه جوجه گوشتی سویه کاب 500 در قالب طرح کاملاً تصادفی به 6 تیمار آزمایشی با 4 تکرار و هر تکرار با 10 جوجه اختصاص داده شد. تیمارهای آزمایشی شامل شاهد منفی (بدون چالش با سالمونلا)، شاهد مثبت (چالش یافته با سالمونلا) و تیمارهای حاوی 50 و یا 100 درصد جایگزینی کنجاله کلزای خام و یا تخمیری با کنجاله سویا در جیره غذایی بودند. جوجه های تمامی گروه ها به جز شاهد منفی در پایان روز سوم پرورش، با سالمونلا تیفی موریوم از راه دهان چالش داده شدند. نتایج آزمایش نشان داد که 7 و 14 روز پس از چالش، درصد آلودگی در تیمارهای کنجاله کلزای تخمیری کمتر از تیمار شاهد مثبت و تیمارهای کنجاله کلزای خام بود. افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک در تیمار شاهد مثبت و تیمار 50 درصد کنجاله کلزای تخمیری تفاوت قابل ملاحظه ای با سایر تیمارهای چالش یافته داشت (05/0>P). بنابراین، با توجه به نتایج مثبت تغذیه کنجاله کلزای تخمیری بر سلامت و عملکرد جوجه های گوشتی چالش یافته با سالمونلا می توان این منبع پروتئینی فرآوری شده را به عنوان یک استراتژی جدید برای کنترل آلودگی های سالمونلایی مدنظر قرار داد.

کلمات کلیدی

, تخمیر, سالمونلا, کنجاله کلزا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058750,
author = {امین عشایری زاده and بهروز دستار and محمود شمس شرق and علیرضا صادقی ماهونک and زره داران, سعید},
title = {تاثیر تغذیه کنجاله کلزای تخمیری بر کاهش جمعیت سالمونلا در جوجه های گوشتی},
journal = {علوم دامی},
year = {2016},
volume = {1},
number = {111},
month = {September},
issn = {2588-6436},
pages = {121--132},
numpages = {11},
keywords = {تخمیر، سالمونلا، کنجاله کلزا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر تغذیه کنجاله کلزای تخمیری بر کاهش جمعیت سالمونلا در جوجه های گوشتی
%A امین عشایری زاده
%A بهروز دستار
%A محمود شمس شرق
%A علیرضا صادقی ماهونک
%A زره داران, سعید
%J علوم دامی
%@ 2588-6436
%D 2016

[Download]