زمین شناسی اقتصادی- Journal of Economic geology, دوره (8), شماره (2), سال (2016-12) , صفحات (525-552)

عنوان : ( سنگ‌شناسی، سن‌سنجی، ژئوشیمی و تعیین منشأ توده‌های گرانیتوئیدی منطقه بجستان، شمال فردوس، استان خراسان رضوی )

نویسندگان: ریحانه احمدی روحانی , محمدحسن کریم پور , بهنام رحیمی , آزاده ملکزاده شفارودی , ارس کلوتزلی , ژوزه فرانسیسکو سانتوز ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توده¬های گرانیتوئیدی بجستان در شرق شهر بجستان، جنوب غرب استان خراسان رضوی واقع شده¬اند. توده¬های ¬عمیق و نیمه¬عمیق اسیدی برون‌زد یافته در این منطقه دارای ترکیب سینوگرانیتی، مونزوگرانیتی و گرانیتی می¬باشند. نتایج سن‌سنجی نشانگر حضور دو فاز ماگماتیسم در منطقه است توده¬های بیوتیت‌مونزوگرانیت، گرانیت‌پورفیری و سینوگرانیت، دارای سن کرتاسه بالایی، کامپانین(76-79 میلیون سال)بوده و تنها توده پیروکسن¬هورنبلند¬بیوتیت¬مونزوگرانیت در جنوب‌غرب محدوده مورد مطالعه، دارای سن الیگوسن) 5/1±7/30 میلیون سال( است. در توده¬های با سن کرتاسه بالایی، میزان 87Sr/86Sr اولیه بین 710898/0 تا 717908/0 و 143Nd/144Nd اولیه بین 512058/0 تا 512211/0 و єNdI در دامنه 38/7- تا 65/10- تغییر می¬نماید. نسبت¬های87Sr/86Sr و 143Nd/144Nd اولیه و єNdI برای توده پیروکسن¬هورنبلند¬بیوتیت¬مونزوگرانیت به‌ترتیب 713292/0، 512186/0 و 06/8- می‌باشند. از نظر ویژگی‌های ژئوشیمیایی، توده¬های فوق در قلمرو کالک¬آلکالن پتاسیم بالا تا شوشونیتی قرار می‌گیرند. آنها عمدتاً ماهیت پرآلومین داشته و به گرانیتوئیدهای تیپ S سری احیایی (ایلمینیت) تعلق دارند. با توجه به نتایج مطالعات انجام شده، منشأ توده¬های نفوذی منطقه، پوسته¬ای و حاصل ذوب رسوبات دگرگون شده با ترکیب پسامیت بوده و مرتبط با زون برخورد می¬باشند. توده¬های گرانیتوئیدی با سن کرتاسه بالایی منطقه بجستان در مقایسه با سایر توده¬های متعلق به کرتاسه بالایی، مانند بزمان، گزو و کجه، دارای نسبت بالاتر87Sr/86Sr می¬باشند. توده پیروکسن هورنبلند بیوتیت مونزوگرانیت با سن الیگوسن با دارا بودن خصوصیات مشابه با توده¬های کرتاسه بالایی، نشانگر ادامه محیط زون برخوردی در این بخش از بلوک لوت است.

کلمات کلیدی

, سن‌سنجی, ایزوتوپ¬هایRb-Sr و Sm-Nd, توده¬های گرانیتوئیدی احیایی, بجستان, بلوک لوت, ایران.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058752,
author = {احمدی روحانی, ریحانه and کریم پور, محمدحسن and رحیمی, بهنام and ملکزاده شفارودی, آزاده and ارس کلوتزلی and ژوزه فرانسیسکو سانتوز},
title = {سنگ‌شناسی، سن‌سنجی، ژئوشیمی و تعیین منشأ توده‌های گرانیتوئیدی منطقه بجستان، شمال فردوس، استان خراسان رضوی},
journal = {زمین شناسی اقتصادی- Journal of Economic geology},
year = {2016},
volume = {8},
number = {2},
month = {December},
issn = {2008-7306},
pages = {525--552},
numpages = {27},
keywords = {سن‌سنجی، ایزوتوپ¬هایRb-Sr و Sm-Nd، توده¬های گرانیتوئیدی احیایی، بجستان، بلوک لوت، ایران.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سنگ‌شناسی، سن‌سنجی، ژئوشیمی و تعیین منشأ توده‌های گرانیتوئیدی منطقه بجستان، شمال فردوس، استان خراسان رضوی
%A احمدی روحانی, ریحانه
%A کریم پور, محمدحسن
%A رحیمی, بهنام
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%A ارس کلوتزلی
%A ژوزه فرانسیسکو سانتوز
%J زمین شناسی اقتصادی- Journal of Economic geology
%@ 2008-7306
%D 2016

[Download]