راهبرد اقتصادی, دوره (4), شماره (13), سال (2015-8) , صفحات (43-75)

عنوان : ( آسیب شناسی بهره وری در اقتصاد ایران )

نویسندگان: مصطفی سلیمی فر , مسعود کیومرثی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ایین بودن رشد بهره وری عوامل تولید از چالش های اساسی اقتصاد ایران به شمار می رود و کلید رشد درازمدت اقتصاد کشور حرکت به سمت مدل رشد اقتصادی مبتنی بر بهره وری است. هدف اصلی مقاله حاضر آسیب شناسی بهره وری کل عوامل تولید (TFP) در سال های 1392-1368 است. به این منظور ابتدا تابع تولید برآورد و TFP در چارچوب حسابداری رشد محاسبه شده است. سپس برای ارائه تصویر دقیق تری از روند تولید اقتصاد ایران، تولید بالقوه برآورد، و شکاف تولید، محاسبه شده است. نتایج حاکی از این است که در اغلب سال ها به دلیل سیاست های انبساطی پولی و مالی، تولید بالفعل از روند بلندمدت خود انحراف داشته و به دلیل عدم تغییر بنیان های اصلی اقتصاد، سیاست های یادشده شتاب تورمی را در پی داشته اند. در بخش بعدی، مدل رشد نئوکلاسیکی تعدیل شده متناسب با شرایط اقتصاد ایران برآورد و سپس مدل رشد TFP تصریح، و ضرایب متغیرهای توضیح دهنده رشد بهره وری عوامل تولید برآورد شده است. نتایج مدل های برآوردشده نشان می دهد که متغیرهای درجه باز بودن تجارت، شکاف نرخ ارز (نسبت نرخ بازار آزاد دلار به نرخ رسمی بین بانکی) و مخارج عمرانی دولت، دارای اثر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی و رشد TFP و متغیرهای مخارج جاری دولت (تعدیل شده با شاخص ضمنی GDP) و متغیر دامی تحریم، دارای اثر منفی و معنی دار بر رشد اقتصادی و رشد بهره وری کل عوامل تولید هستند.

کلمات کلیدی

, بهره وری, بهره وری کل عوامل تولید, شکاف تولید, رشد اقتصادی, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058753,
author = {سلیمی فر, مصطفی and کیومرثی, مسعود},
title = {آسیب شناسی بهره وری در اقتصاد ایران},
journal = {راهبرد اقتصادی},
year = {2015},
volume = {4},
number = {13},
month = {August},
issn = {2252-0597},
pages = {43--75},
numpages = {32},
keywords = {بهره وری، بهره وری کل عوامل تولید، شکاف تولید، رشد اقتصادی، ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آسیب شناسی بهره وری در اقتصاد ایران
%A سلیمی فر, مصطفی
%A کیومرثی, مسعود
%J راهبرد اقتصادی
%@ 2252-0597
%D 2015

[Download]