نهمین همایش ملی زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2016-09-27

عنوان : ( تاثیر آنیزوتروپی بر خصوصیات مکانیکی سنگ های دگرگونی جنوب مشهد )

نویسندگان: احمد برهانی تخته جان , غلامرضا لشکری پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از ویژگی های سنگ های دگرگونی دارای شیستوزیته آنیزوتروپی می باشد. این ویژگی موجب تغییرات گسترده ای در پارامترهای مقاومتی سنگ در زوابای جهت داری مختلف می شود که تاثیر مهمی بر سازه های مهندسی مرتبط با سنگ دارد. در این پژوهش جهت بررسی تاثیرآنیزوتروپی بر خصوصیات مهندسی سنگ های دگرگونی اسلیت و شیست جنوب شهر مشهد، نمونه های استوانه ای در پنچ زاویه 0، 30، 45، 60 و 90 درجه نسبت به شیستوزیته تهیه گردید و در آزمایشگاه آزمایشات مربوط به تعیین خصوصیات مکانیکی آن ها از قبیل آزمایش تک محوری، مقاومت کششی برزیلی و سرعت موج فشاری انجام شد. با بررسی نتایج آزمایشات مشاهده می شود زمانیکه بارگذاری عمود بر شیستوزیته انجام می گیرد، سنگ های آنیزوتروپ بیشترین مقاومت را نشان می دهند و در زاویه حدود 30 تا 45 درجه نسبت به شیستوزیته به دلیل هم جهت بودن سطوح ضعف با سطح شکست کمترین مقاومت سنگ به دست می آید. همچنین سرعت موج فشاری در جهت موازی سطوح تورق حداکثر و در جهت عمود حداقل می باشد و نشان دهنده ی رابطه معکوس بین زاویه آنیزوتروپی و سرعت موج فشاری است.

کلمات کلیدی

, سنگ های دگرگونی, آنیزوتروپی, خصوصیات مکانیکی, مقاومت سنگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058758,
author = {برهانی تخته جان, احمد and لشکری پور, غلامرضا},
title = {تاثیر آنیزوتروپی بر خصوصیات مکانیکی سنگ های دگرگونی جنوب مشهد},
booktitle = {نهمین همایش ملی زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سنگ های دگرگونی، آنیزوتروپی، خصوصیات مکانیکی، مقاومت سنگ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر آنیزوتروپی بر خصوصیات مکانیکی سنگ های دگرگونی جنوب مشهد
%A برهانی تخته جان, احمد
%A لشکری پور, غلامرضا
%J نهمین همایش ملی زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2016

[Download]