آموزه های قرآنی, دوره (120), شماره (23), سال (2016-9) , صفحات (151-170)

عنوان : ( گفتگوی خداوند با جهنّم؛ واقعیت یا تمثیل )

نویسندگان: سیدابوالقاسم حسینی زیدی , حسن نقی زاده , سیدمرتضی حسینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طبق گزارش قرآن کریم، بعد از صدور محکومیت مجرمان در قیامت، از جهنّم پرسیده می‌شود که آیا باز هم برای سکونت کفار و بیگانگان مکانی باقی است؟ دوزخ پاسخ می‌دهد: آیا مجرمی باقی مانده است؟ در این باره سه تفسیر ارائه شده است: برخی از مفسران این آیۀ شریفه را نوعی تمثیل و بیان زبان حال دانسته‌اند که خداوند به لسان تکوین از جهنم می‌پرسد و دوزخ هم به زبان حال پاسخ می‌گوید. جمع دیگری بر این باورند که آخرت سرای حیات و زندگی واقعی است و جهنم هم از حیات و شعوری برخوردار بوده و سخن از پاسخ است. در کنار این دیدگاه‌ها، اندکی از مفسران در این باره به حذف مضاف قائل‌اند و می‌گویند: خطاب خداوند به موکّلان جهنم است و خداوند می‌خواهد که از آنان اقرار بگیرد. این نوشتار پس از بیان مستندات و دلایل هر یک از این دیدگاه‌ها و بررسی آن‌ها، به این نتیجه دست یافته است که باید دیدگاه دوم را ترجیح داد و به کارکردهای نظریه اوّل هم پایبند بود زیرا آیه با ایراد این پرسش و پاسخ می‌خواهد به این امر اشاره کند که قهر و عذاب خداوند از اینکه همۀ مجرمان را احاطه کند، قاصر نیست و با حقیقی دانستن مفاد آیه هم می‌شود آنچه را که مدعیان تمثیلی بودن آیه در پی آن هستند، تأمین شود. از این رو تا زمانی که دلیلی متقن و قابل قبول برای روی گرداندن و انصراف از ظاهر آیه به دست نیاید، نباید از آن رویگردان بود.

کلمات کلیدی

, جهنّم, گفتگو, زبان تمثیلی, زبان نمادین, زبان حال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058759,
author = {حسینی زیدی, سیدابوالقاسم and نقی زاده, حسن and حسینی, سیدمرتضی},
title = {گفتگوی خداوند با جهنّم؛ واقعیت یا تمثیل},
journal = {آموزه های قرآنی},
year = {2016},
volume = {120},
number = {23},
month = {September},
issn = {2251-9378},
pages = {151--170},
numpages = {19},
keywords = {جهنّم، گفتگو، زبان تمثیلی، زبان نمادین، زبان حال},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T گفتگوی خداوند با جهنّم؛ واقعیت یا تمثیل
%A حسینی زیدی, سیدابوالقاسم
%A نقی زاده, حسن
%A حسینی, سیدمرتضی
%J آموزه های قرآنی
%@ 2251-9378
%D 2016

[Download]