آب و خاک, دوره (29), شماره (5), سال (2015-12) , صفحات (1207-1218)

عنوان : ( کاربرد خوشه بندی سلسله مراتبی برای افزایش کارایی نگاشت ویژگی خود سامان در شناسایی مناطق همگن هیدرولوژیکی به منظور برآورد سیلاب )

نویسندگان: فرهاد فرسادنیا , بیژن قهرمان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شناسایی گروههای همگن هیدرولوژیک یکی از مباحث بنیادی هیدرولوژی در دو بعد کاربردی و تحقیقاتی است. یکی از روشهای معمول به منظور دستیابی به مناطق همگن هیدرولوژیکی برای برآورد منطقهای سیلاب، استفاده از روشهای خوشهبندی است. چندین تحقیـق از نگاشـت ویژگـی خـود سامان ) (SOMدر این خصوص استفاده شده است. تفسیر نقشه خروجی مشکل اصلی این روش است. هدف از این تحقیق کاربرد روش خوشه بندی دو مرحلهای نگاشت ویژگی خود سامان و سلسله مراتبی وارد ) (Wardبه منظور تعیین مناطق همگـن هیـدرولوژیک در حوضـه هـای آبخیـز اسـتان هـای خراسان شمالی و رضوی است. ابتدا ابعاد ماتریس ورودی SOMبا تحیل مولفهی اصلی کاهش یافت. سپس از SOMبرای تشـکیل نقشـه ویژگـی دو بعدی استفاده شد. پس از آن گرههای خروجی SOMبمنظور تعیین مناطق همگن در تحلیل فراوانی سیلاب به عنوان ورودی بـرای روش وارد بـه کـار رفت. سپس توسط آزمون ناهمگنی هاسکینگ و والیس، پنج منطقه که از لحاظ هیدرولوژیکی از یک فرآیند سیلاب پیروی میکردنـد، شناسـایی شـدند. نتایج نشان داد که روش ترکیبی نگاشت ویژگی خود سامان و سلسله مراتبی وارد با ورودی مولفههای اصلی به مراتب کاراتر از روش های سلسله مراتبـی تنها با ورودی های استاندارد شده یا مولفه های اصلی، در دستیابی به مناطق همگن هیدرولوژیک است

کلمات کلیدی

, تحلیل مولفه ی اصلی, تحلیل فراوانی منطقه ای سیلاب, خوشه بندی ترکیبی, گشتاورهای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058760,
author = {فرسادنیا, فرهاد and قهرمان, بیژن},
title = {کاربرد خوشه بندی سلسله مراتبی برای افزایش کارایی نگاشت ویژگی خود سامان در شناسایی مناطق همگن هیدرولوژیکی به منظور برآورد سیلاب},
journal = {آب و خاک},
year = {2015},
volume = {29},
number = {5},
month = {December},
issn = {۲۰۰۸-۴۷۵۷},
pages = {1207--1218},
numpages = {11},
keywords = {تحلیل مولفه ی اصلی، تحلیل فراوانی منطقه ای سیلاب، خوشه بندی ترکیبی، گشتاورهای خطی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربرد خوشه بندی سلسله مراتبی برای افزایش کارایی نگاشت ویژگی خود سامان در شناسایی مناطق همگن هیدرولوژیکی به منظور برآورد سیلاب
%A فرسادنیا, فرهاد
%A قهرمان, بیژن
%J آب و خاک
%@ ۲۰۰۸-۴۷۵۷
%D 2015

[Download]