دومین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار , 2016-09-03

عنوان : ( بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی و نگرش شغلی کارکنان (مورد مطالعه: شهرداری منطقه سه مشهد) )

نویسندگان: غلامرضا ملک زاده , فریبرز رحیم نیا , سیمین گلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توانمندسازی کارکنان به عنوان، استراتژی افزایش عملکرد و تأمین بقای سازمان محسوب میشود. از این رو یکی از مهمترین راهکارها برای تقویت نگرش شغلی کارکنان در جهت چیرگی بر مشکلات توجه به توسعه توانمندسازی کارکنان میباشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطهی بین توانمند سازی روانشناختی و نگرش شغلی کارکنان شهرداری منطقه سه مشهد میباشد. این مطالعه از حیث هدف، کاربردی و از حیث روش، توصیفی )پیمایشی تحلیلی( است. جامعهی آماری این پژوهش کلیهی کارکنان اداری - شهرداری منطقه سه مشهد به تعداد 222 نفر میباشد. با توجه به فرمول کوکران، تعداد 042 نفر از طریق روش نمونهگیری طبقهای تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری دادهها در این تحقیق پرسشنامه بود. روایی سازههای پرسشنامهها با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی، مورد تأیید قرار گرفت و پایایی ابزار از طریق آلفای کرونباخ به تایید رسید. به منظور تجزیه و تحلیل دادهها روش تحلیل همبستگی پیرسون برای محاسبهی ضرایب همبستگی مرتبهی صفر مورد استفاده قرار گرفت. تحلیل مورد نظر با استفاده از نرمافزار SPSS انجام شد. نتایج حاصل از تحلیل ها نشان داد بین توانمندسازی روانشناختی و رضایت شغلی و تعهد عاطفی رابطهی مثبت و معناداری وجود دارد و همچنین بین رضایت شغلی و تعهد عاطفی رابطهی مثبت و معناداری وجود دارد.

کلمات کلیدی

, توانمند سازی روانشناختی, رضایت شغلی, تعهد عاطفی, شهرداری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058770,
author = {ملک زاده, غلامرضا and رحیم نیا , فریبرز and گلی, سیمین},
title = {بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی و نگرش شغلی کارکنان (مورد مطالعه: شهرداری منطقه سه مشهد)},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار},
year = {2016},
location = {رشت, ايران},
keywords = {توانمند سازی روانشناختی، رضایت شغلی، تعهد عاطفی، شهرداری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی و نگرش شغلی کارکنان (مورد مطالعه: شهرداری منطقه سه مشهد)
%A ملک زاده, غلامرضا
%A رحیم نیا , فریبرز
%A گلی, سیمین
%J دومین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
%D 2016

[Download]