دومین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار , 2016-09-03

عنوان : ( بررسی تاثیر فرهنگ یادگیری سازمانی بررضایت شغلی و قصد ترک شغل کارکنان )مورد مطالعه: شهرداری منطقه سه مشهد( )

نویسندگان: غلامرضا ملک زاده , فریبرز رحیم نیا , سیمین گلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرهنگ یادگیری سازمانی، فرهنگی است که یادگیری مستمر را تقویت و از آن حمایت میکند و آن را برای بهبود و پیشرفت سازمانی به کارمیگیرد. بدون شک تمام سازمانها و نظام اداری در پی رضایتمندی، حفظ و نگهداری و بهبود بهروری نیروی انسانی خود می- باشند، تا بتوانند کارکنانی خشنود و با عملکرد بالا داشته باشند. لذا هدف این پژوهش بررسی تأثیر فرهنگ یادگیری سازمانی بر رضایت شغلی و قصد ترک شغل کارکنان شهرداری منطقه سه مشهد میباشد. پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی و از حیث روش، پیمایشی تحلیلی و مبتنی بر تحلیل ماتریس کوواریانس با استفاده از الگوی مدلیابی معادلات ساختاری - SEM است. برای گردآوری دادهها از ابزار پرسشنامه بسته استفاده شدهاست. روایی سازههای پرسشنامهها با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرم افزار AMOS مورد ارزیابی و تایید قرار گرفت. پایایی ابزار با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی شد و تمامی 0 به دست آمد که نشان از پایایی خوب ابزار داشت.جامعه آماری این مطالعه 220 نفر، شامل کلیهی کارکنان اداری / مقادیر بالای 7 شهرداری منطقه سه مشهد می باشد که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی طبقهای تعداد 040 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. به منظور تجزیه و تحلیل دادهها روشهای مختلف تحلیل آماری، نظیر تحلیل همبستگی پیرسون برای محاسبهی ضرایب همبستگی مرتبهی صفر، مدلیابی معادلات ساختاری برای بررسی برازش الگوی معادلات ساختاری با دادههای جمعآوریشده مورد استفاده قرار گرفتهاست. نتایج این پژوهش نشان میدهد فرهنگ یادگیری سازمانی بر رضایت شغلی اثر معنادار و مثبتی دارد و بر قصد ترک شغل کارکنان اثر معنادار و منفی دارد. همچنین دیگر نتایج تحقیق نشان میدهد رضایت شغلی بر متغیر قصد ترک شغل تأثیر منفی دارد.

کلمات کلیدی

, فرهنگ یادگیری سازمانی, سازمان یادگیرنده, رضایت شغلی, قصد ترک شغل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058771,
author = {ملک زاده, غلامرضا and رحیم نیا , فریبرز and گلی, سیمین},
title = {بررسی تاثیر فرهنگ یادگیری سازمانی بررضایت شغلی و قصد ترک شغل کارکنان )مورد مطالعه: شهرداری منطقه سه مشهد(},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار},
year = {2016},
location = {رشت, ايران},
keywords = {فرهنگ یادگیری سازمانی، سازمان یادگیرنده، رضایت شغلی، قصد ترک شغل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر فرهنگ یادگیری سازمانی بررضایت شغلی و قصد ترک شغل کارکنان )مورد مطالعه: شهرداری منطقه سه مشهد(
%A ملک زاده, غلامرضا
%A رحیم نیا , فریبرز
%A گلی, سیمین
%J دومین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
%D 2016

[Download]