پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره, دوره (5), شماره (2), سال (2016-3) , صفحات (136-151)

عنوان : ( اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود مشکلات درونی سازی شده نوجوانان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی )

نویسندگان: زینب عبداله زاده , علی مشهدی , زهرا طبیبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف:تعداد زیادی از افراد مبتلا بهاختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی در دوران نوجوانی علاوه بر مشکلات اصلی مربوط به این اختلال از مشکلات درونی سازی شده اضطراب و افسردگی همبودنیز رنج می برند. از این رو این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود مشکلات درونیسازی شده نوجوانان مبتلا به اختلال ADHDبه انجام رسید. روش: پژوهش حاضر یک پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل میباشد. نمونه هدف این پژوهش را 30 نفر از دانش آموزان دختر دبیرستانهای دوره اول و دوم شهرستان گناباد که مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی بودند، تشکیل دادند. ابزار مورد استفاده شامل مصاحبه بالینی، مقیاس درجهبندی اسنپ فرم والدین (SNAP-IV)و پرسشنامه خودسنجی آچنباخ (YSR) بودند. گروه آزمایش هشت جلسه 90 دقیقهای درمان مبتنی بر ذهن آگاهی را دریافت کردند و گروه کنترل در لیست انتظار قرار داشتند. دادهها با کمک آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و نیز با روش تحلیل کوواریانس تک متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافتهها: بر اساس نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری مشخص گردید گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل مشکلات درونیسازی شده کمتریدر پس آزمون گزارش کردند.

کلمات کلیدی

, اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی, مشکلات درونیسازی شده, درمان مبتنی بر ذهن آگاهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058773,
author = {عبداله زاده, زینب and مشهدی, علی and طبیبی, زهرا},
title = {اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود مشکلات درونی سازی شده نوجوانان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی},
journal = {پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره},
year = {2016},
volume = {5},
number = {2},
month = {March},
issn = {۲۲۵۱-۶۳۵۲},
pages = {136--151},
numpages = {15},
keywords = {اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی، مشکلات درونیسازی شده، درمان مبتنی بر ذهن آگاهی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود مشکلات درونی سازی شده نوجوانان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی
%A عبداله زاده, زینب
%A مشهدی, علی
%A طبیبی, زهرا
%J پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره
%@ ۲۲۵۱-۶۳۵۲
%D 2016

[Download]