نخستین کنفرانس دستاوردهای نوین در صنایع غذایی و تغذیه سالم , 2016-08-17

عنوان : ( میزان آلودگی غذاهای آماده مصرف عرضه شده در شهر مشهد به استافیلوکوکوس اورئوس کوآگولازمثبت )

نویسندگان: فاطمه آقاجانی سنگتراشانی , محمد محسن زاده , محمد خضری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استافیلوکوکوس اورئوس یکی از عوامل ایجاد مسمومیت غذایی در انسان می باشد. با توجه به روش تهیه غذاهای آماده مصرف و دستکاری آن به وسیله انسان امکان انتقال این باکتری به آن وجود دارد. در این مطالعه تعداد ۱۱۰ نمونه از غذاهای آماده مصرف شامل انواع ساندویچ های سرد و گرم عرضه شده در شهر مشهد به طور تصادفی جمع آوری گردید و از بابت آلودگی به استافیلوکوکوس اورئوس کوآگولاز مثبت مورد ارزیابی قرار گرفت. در این مطالعه از ۱۱۰ نمونه ارسالی به آزمایشگاه ۵۴ نمونه آلوده به این میکروارگانیسم تشخیص داده شد. با توجه به نتایج بدست آمده می توان نتیجه گیری کرد که رعایت قوانین بهداشتی و میزان آگاهی تولید کنندگان می تواند به کاهش مسمومیت ها و بیماریهای ناشی از این میکروارگانیسم ها کمک نماید.

کلمات کلیدی

, استافیلوکوکوس اورئوس, غذای آماده مصرف,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058785,
author = {آقاجانی سنگتراشانی, فاطمه and محسن زاده, محمد and محمد خضری},
title = {میزان آلودگی غذاهای آماده مصرف عرضه شده در شهر مشهد به استافیلوکوکوس اورئوس کوآگولازمثبت},
booktitle = {نخستین کنفرانس دستاوردهای نوین در صنایع غذایی و تغذیه سالم},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {استافیلوکوکوس اورئوس، غذای آماده مصرف، آلودگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T میزان آلودگی غذاهای آماده مصرف عرضه شده در شهر مشهد به استافیلوکوکوس اورئوس کوآگولازمثبت
%A آقاجانی سنگتراشانی, فاطمه
%A محسن زاده, محمد
%A محمد خضری
%J نخستین کنفرانس دستاوردهای نوین در صنایع غذایی و تغذیه سالم
%D 2016

[Download]