نخستین کنفرانس دستاوردهای نوین در صنایع غذایی و تغذیه سالم , 2016-08-17

عنوان : ( شناسایی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین در غذاهای آماده مصرف عرضه شده در شهر مشهد )

نویسندگان: فاطمه آقاجانی سنگتراشانی , محمد محسن زاده , محمد خضری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مسمومیت غذایی استافیلوکوکی یکی از شایع ترین بیماریها با منشاء غذایی می باشد. امروزه سویه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین به معضلی در عفونت های بیمارستانی تبدیل شده و یک تهدید جدی بهداشت عمومی محسوب می شود. این مطالعه با هدف بررسی میزان آلودگی غذاهای آماده مصرف عرضه شده در سطح شهر مشهد به استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین انجام گردید. در این مطالعه تعداد ۱۱۰ نمونه ساندویچ سرد و گرم شامل ۳۵ ساندویچ کالباسْ ۱۸ ساندویچ فلافلْ ۱۹ ساندویچ مرغ ْ ۱۸ ساندویچ سوسیس و ۲۰ ساندویچ همبرگر از مراکز عرضه در سطح شهر مشهد جمع آوری گردید. ابتدا استافیلوکوکوس اورئوس از نمونه ها جدا گردید و سپس تمامی جدایه ها از بابت مقاومت های آنتی بیوتیکی با استفاده از ۱۴ نوع آنتی بیوتیک مختلف مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان داد ۴۹.۹٪ نمونه ها به استافیلوکوکوس اورئوس آلوده بودند. میزان مقاومت به متی سیلین در بین انواع جدایه ها ۳۷.۲۷٪ بود. با توجه به میزان بالای آلودگی و مقاومت به متی سیلین و به منظور پیشگیری از مسمومیت غذایی استافیلوکوکی رعایت موازین بهداشتی در تولید و عرضه غذاهای آماده مصرف توصیه می گردد.

کلمات کلیدی

, متی سیلین, استافیلوکوکوس اروئوس, مسمومیت غذایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058786,
author = {آقاجانی سنگتراشانی, فاطمه and محسن زاده, محمد and محمد خضری},
title = {شناسایی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین در غذاهای آماده مصرف عرضه شده در شهر مشهد},
booktitle = {نخستین کنفرانس دستاوردهای نوین در صنایع غذایی و تغذیه سالم},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {متی سیلین، استافیلوکوکوس اروئوس، مسمومیت غذایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین در غذاهای آماده مصرف عرضه شده در شهر مشهد
%A آقاجانی سنگتراشانی, فاطمه
%A محسن زاده, محمد
%A محمد خضری
%J نخستین کنفرانس دستاوردهای نوین در صنایع غذایی و تغذیه سالم
%D 2016

[Download]