سومین همایش ملی پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند , 2016-02-07

عنوان : ( ارزیابی توانمندی پروبیوتیکی باکتری های بدست آمده از شوری و ترشی (دو محصول تخمیری گیاهی پرمصرف) در استان خراسان )

نویسندگان: سارا طالبی , علی مخدومی , معصومه بحرینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه و هدف: پروبیوتیک ها میکروارگانیسم هایی زنده با اثرات مفید در دستگاه گوارش انسان و حیوانات هستند. پروبیوتیک ها شامل گروه های متنوع باکتری با عملکردهای وسیع شامل پیشگیری و درمان طیف وسیعی از سرطان ها، عفونت ها، آلرژی ها، بیماری های التهابی و خود ایمنی می باشند. محصولات غذایی تخمیری یکی از منابع مهم برای جداسازی اینگونه باکتری ها است. در استان خراسان به دلیل تنوع آب و هوا و همچنین خورده فرهنگ های مختلف طیف وسیعی از غذاهای تخمیری مصرف می شود. در این پژوهش باکتری های دو محصول غذایی تخمیری پر مصرف در استان شامل شوری و ترشی جداسازی و توانمندی پروبیوتیکی این سویه ها ارزیابی شده است. مواد و روش‌ها: محصولات تخمیری ترشی و شوری تهیه شده به صورت سنتی از نقاط مختلف استان جمع آوری و پس از انتقال به آزمایشگاه و تهیه رقت مناسب در محیط های کشت NA و MRS تلقیح گردید. محیطهای کشت در سه دمای 20، 30 و C ° 40 به مدت یک ماه نگهداری و با انجام کشت های متوالی جدایه های خالص بدست آمد. به منظور ارزیابی توانمندی پروبیوتیکی سویه ها، بررسی مقاومت به اسید در بافر PBS (5/2 pH ) و مقاومت به صفرا در محیط MRS حاوی (w/v) % 0.3 نمک صفرا انجام گردید. تست مقاومت به آنتی بیوتیک ها و توانایی مهار رشد باکتری های بیماری زا در سویه های منتخب بر اساس روش های استاندارد انجام گردید. نتایج وبحث: در این پژوهش90 جدایه از دو محصول تخمیری شوری و ترشی بدست آمد. از این تعداد 68 سویه براساس تفاوت در شکل و رنگ کلنی، شکل میکروسکوپی و رنگ آمیزی گرم به عنوان انواع متفاوت نگهداری شدند. 15سویه قادر به زنده مانی در2،5 pH و حضور صفرا بوده و به عنوان سویه های مقاوم به اسید برای آزمون های بعدی انتخاب شدند. در تست حساسیت به آنتی بیوتیک تمامی سویه ها به اریترومایسین ، تتراسایکلین ، متی سیلین، کانامایسین، ریفامپیسین و آمپی سیلین حساس بودند. تنها یک سویه به کلرامفنیکل مقاوم بوده است. در بررسی اثر مهاری بر رشد باکتری های بیماری زا 12 سویه بر S. aureus، 11 سویه بر E. coli، 10 سویه بر B. cereus، 8 سویه برB. subtilis، 2 سویه بر P. aeruginosaو 2 سویه بر علیه K. pneumoniae موثر بودند. نتیجه گیری: سویه های بدست آمده گزینه های مناسبی جهت انجام تست های تکمیلی و انتخاب به عنوان پروبیوتیک می باشند.

کلمات کلیدی

, پروبیوتیک, محصولات تخمیری گیاهی, ترشی, شوری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058787,
author = {طالبی, سارا and مخدومی, علی and بحرینی, معصومه},
title = {ارزیابی توانمندی پروبیوتیکی باکتری های بدست آمده از شوری و ترشی (دو محصول تخمیری گیاهی پرمصرف) در استان خراسان},
booktitle = {سومین همایش ملی پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پروبیوتیک، محصولات تخمیری گیاهی، ترشی، شوری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی توانمندی پروبیوتیکی باکتری های بدست آمده از شوری و ترشی (دو محصول تخمیری گیاهی پرمصرف) در استان خراسان
%A طالبی, سارا
%A مخدومی, علی
%A بحرینی, معصومه
%J سومین همایش ملی پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند
%D 2016

[Download]