نهمین همایش ملی زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2016-09-27

عنوان : ( ارتباط بین وِیژگی های بافتی و مقاومتی در سنگ های آذرین متبلور )

نویسندگان: علی همتی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , حسن مومیوند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارتباط بین ویژگی های هندسی بافتی با ویژگی های مقاومتی از ده ها سال پیش توسط محققین مختلف بررسی و روابط متفاوت و بعضا ضدو نقیضی ارائه گردیده است. در این تحقیق مقاطع میکروسکوپی15گروه مختلف سنگ های آذرین مورد آنالیز تصویری و کمینه سازی پتروگرافیکی واقع در بانک داده بزرگی از اندازه گیری های هندسی بافتی مشتمل بر حدود 18000عدد کانی ایجاد گردید. مهمترین پارامترهای هندسی بافتی همچون مساحت محیط و طویل شدگی در جوار اندازه گیری ژئومکانیکی(مقاومت فشاری تک محوری و مقاومت کششی برزیلی)برای سنگهای مورد بررسی تعیین گردید. انگاه روابط آماری برای تعیین درجه همبستگی خطی بین ویژگی های هندسی-بافتی با ویژگی های مقاومتی برقرار گردید.نتایج تحقیق نشان داد که بسیاری از روابط ارائه شده پیشین فقط با محدود نمودن دامنه ی سنگهتی مورد بررسی(به مجموعه سنگهای گرانیتوئیدی) دارای اعتبار می باشند.

کلمات کلیدی

, سنگ های آذرین, مقاومت, کمینه سازی بافتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058789,
author = {همتی, علی and غفوری, محمد and لشکری پور, غلامرضا and حسن مومیوند},
title = {ارتباط بین وِیژگی های بافتی و مقاومتی در سنگ های آذرین متبلور},
booktitle = {نهمین همایش ملی زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سنگ های آذرین، مقاومت، کمینه سازی بافتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارتباط بین وِیژگی های بافتی و مقاومتی در سنگ های آذرین متبلور
%A همتی, علی
%A غفوری, محمد
%A لشکری پور, غلامرضا
%A حسن مومیوند
%J نهمین همایش ملی زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2016

[Download]