ششمین کنگره ملی دامپزشکی حیوانات کوچک , 2016-10-16

عنوان : ( بررسی آلودگی هپاتوزئون کانیس در سگ های ولگرد شهرستان تربت حیدریه )

نویسندگان: علی براتی , غلامرضا رزمی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هپاتوزون کانیس نوعی انگل تک یاخته خونی در سگ های اهلی و وحشی بوده که توسط کنه ریپی سفالوس سنگوئینوس منتقل می گردد. مطالعه حاضر جهت تعیین میزان شیوع هپاتوزون کانیس در سگ های ولگرد شهرستان تربت حیدریه (شمال شرق ایران ) با روش انگل شناسی و مولکولی انجام شد. بدین منظور تعداد 150 گسترش خونی و تعداد 150خون EDTA دار از مهرماه ماه 1393 تا شهریورماه ماه 1394 از سگ های ولگرد شهرستان تربت حید ریه جمع آوری گردید . گسترش های خون با روش گیمسا رنگ آمیزی شده و برای مشاهده گامونت های هپاتوزون با میکروسکوپ نوری مورد بررسی قرار گرفتند . همچنین نمونه خون مثبت و تعدادی نمونه خون منفی حهت تشخیص آلودگی هپاتوژئون با روش PCR مورد آزمایش قرار گرفتند . تعدادی از نمونه هایی که در آزمایش PCRمثبت بودند جهت تایید تشخیص گونه هپاتوزئون کانیس تعیین توالی شدند . در بررسی گستر ش های خون محیطی 150 قلاده سگ های مورد مطالعه، گامونت های انگل در نوتروفیل های تعداد 5 قلاده سگ (2%) مشاهده گردید. در مطالعه حاضر نمونه های خون 5 قلاده سگ آلوده و تعداد و10 سگ غیر آلوده با روش PCRمورد آزمایش قرار گرفتند ، که تعداد 12 قلاده سگ شامل 5 قلاده سگ آلوده و 7 قلاده سگ غیر آلوده در آزمایش میکروسکپی آلوده به هپاتوزون کانیس تشخیص داده شدند. .. همچنین تعداد 3 نمونه ی PCR مثبت، تعیین توالی شدند. پس از بررسی همردیفی با نمونه های توالی شده تبت شده در بانک ژنی ،وجود آلودگی هپاتوژئون کانیس در سگ های ایران برای اولین بار تایید گردید. بر پایه نتایج انگل شناسی و مولکولی ، آلودگی نسبتا بالای هپاتوزون کانیس در سگ های ولگرد شهرستان تربت حیدریه گزارش گردید.

کلمات کلیدی

, هپاتوزئون کانیس, سگ , خراسان رضوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058796,
author = {براتی, علی and رزمی, غلامرضا},
title = {بررسی آلودگی هپاتوزئون کانیس در سگ های ولگرد شهرستان تربت حیدریه},
booktitle = {ششمین کنگره ملی دامپزشکی حیوانات کوچک},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {هپاتوزئون کانیس، سگ ، خراسان رضوی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی آلودگی هپاتوزئون کانیس در سگ های ولگرد شهرستان تربت حیدریه
%A براتی, علی
%A رزمی, غلامرضا
%J ششمین کنگره ملی دامپزشکی حیوانات کوچک
%D 2016

[Download]