ششمین کنگره ملی دامپزشکی حیوانات کوچک , 2016-10-16

عنوان : ( بررسی آلودگی لیشمانیا اینفانتوم در سگ های ولگرد شهرستان تربت حیدریه )

نویسندگان: محسن پورعلی , غلامرضا رزمی , صدف سبزواری ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

لیشمانیوز احشایی یکی بیماری مهم مشترک بین انسان و دام در ایران است که عامل، ناقل و مخزن آن به ترتیب لیشما نیا اینفانتوم، فلبتوموس میجور و سگ می باشند. تاکنون هیچگونه اطلاعاتی در باره میزان شیوع لیشمانیور احشایی درانسان و سگ شهرستان تربت حیدریه گزارش نشده است. مطالعه حاضر جهت بررسی آلودگی لیشمانیا اینفانتوم در سگهای ولگرد این شهرستان انجام گردید .از بهمن ماه 1393تا خرداد 1394تعداد 100نمونه خون و پوست از سگهای ولگرد شهرستان تربت حیدریه، جمع آوری شد. نمونه های سرمی خون با روش ایمنوفلورسانس غیر مستقیم (IFAT) و نمونه های پوست سگ های سرم مثبت وتعداد نمونه سرم منفی جهت تعیین جنس و گونه لیشمانیا طی د و مرحله آزمایش PCR و Semi-nested PCR مورد آزمایش قرارگرفتند. از مجموع 100نمونه سرمی تهیه شده، سرم های 3 قلاده سگ (3%) در روش ایمنو فلورسانس غیر مستقیم واجد عیار سرمی مثبت بر علیه لیشمانیا اینفانتوم بودند . دراین مطالعه، تعداد 3 نمونه پوست سرم مثبت و 12 نمونه پوست سرم منفی با روش PCR مورد آزمایش قرار گرفتند تعداد 4نمونه پوست از سگهای سرم منفی واکنش مثبت نسبت به جنس لیشمانیا نشان دادند . به منظور تعیین گونه لیشمانیا، تعداد 4نمونه PCRمثبت، باروش Semi-nested PCR مورد آزمایش قرار گرفتند که فقط در دو نمونه پوست؛ آلودگی آنها به گونه لیشمانیا اینفانتوم تعیین گردید. با توجه به نتایج به دست آمده به نظر میرسد فراوانی آلودگی لیشمانیا اینفانتوم در سگهای ولگرد شهرستان تربت حیدریه پایین است.

کلمات کلیدی

, لیشمانیا اینفانتوم, سگ , خراسان رضوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058797,
author = {پورعلی, محسن and رزمی, غلامرضا and صدف سبزواری},
title = {بررسی آلودگی لیشمانیا اینفانتوم در سگ های ولگرد شهرستان تربت حیدریه},
booktitle = {ششمین کنگره ملی دامپزشکی حیوانات کوچک},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {لیشمانیا اینفانتوم، سگ ، خراسان رضوی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی آلودگی لیشمانیا اینفانتوم در سگ های ولگرد شهرستان تربت حیدریه
%A پورعلی, محسن
%A رزمی, غلامرضا
%A صدف سبزواری
%J ششمین کنگره ملی دامپزشکی حیوانات کوچک
%D 2016

[Download]