علوم اجتماعی, دوره (12), شماره (1), سال (2015-8) , صفحات (251-276)

عنوان : ( بررسی تأثیر خانواده و دوستان در خشونت دانش آموزان )

نویسندگان: امین زارعی , محمد صادق مهدوی , حسین اکبری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش به بررسی تأثیر عوامل مختلف خانوادگی و گروه همسالان بر خشونت دانش آموزان پرداخته است که در آن از تئوری های مختلف روانشناسی اجتماعی و جامعه شناسی استفاده شده است. پژوهش به صورت پیمایشی و به کمک ابزار پرسشنامه، روی ۶۲۵ نفر از دانش آموزان دبیرستان های پسرانۀ شهر تهران و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای و سیستماتیک اجرا شده است. نتایج یافته های تحقیق نشان داده است که متغیرهای بدرفتاری والدین با فرزندان، تضاد والدین با یکدیگر، عدم نظارت والدین بر رفتار فرزندان، عدم دلبستگی والدین به فرزندان، پایین بودن پایگاه اقتصادی- اجتماعی والدین و داشتن دوستان بزهکار با خشونت دانش آموزان رابطۀ مستقیم و معناداری داشته‌اند. تحلیل رگرسیون چند متغیره نیز نشان داده است که متغیرهای میزان بدرفتاری والدین با فرزندان، داشتن همسالان بزهکار، عدم نظارت والدین بر فرزندان و پایین بودن پایگاه اقتصادی- اجتماعی والدین بر خشونت دانش آموزان تأثیر مثبتی داشته‌اند که قوی ترین پیش بینی کننده، متغیر داشتن دوستان بزهکار با ضریب بتای ۴۷۵/۰ و ضعیف ترین آنها پایین بودن پایگاه اقتصادی- اجتماعی والدین با ضریب بتای ۰۹۳/۰ بوده است. همچنین، نتایج تحلیل مسیر نشان داده است که متغیرهای میزان بدرفتاری والدین با فرزندان، داشتن همسالان بزهکار و عدم نظارت والدین بر فرزندان به صورت مستقیم، تأثیر مثبت و معنی داری بر افزایش خشونت جوانان دانش آموز داشته‌است. متغیرهای پایگاه اقتصادی- اجتماعی والدین و عدم دلبستگی به والدین نیز به صورت غیر مستقیم از طریق متغیرهای میانی بر خشونت جوانان مؤثر بوده است.

کلمات کلیدی

خشونت جوانان; همسالان; نظارت;دلبستگی;بدرفتاری و تضاد والدین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058804,
author = {امین زارعی and محمد صادق مهدوی and اکبری, حسین},
title = {بررسی تأثیر خانواده و دوستان در خشونت دانش آموزان},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {2015},
volume = {12},
number = {1},
month = {August},
issn = {2008-1383},
pages = {251--276},
numpages = {25},
keywords = {خشونت جوانان; همسالان; نظارت;دلبستگی;بدرفتاری و تضاد والدین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر خانواده و دوستان در خشونت دانش آموزان
%A امین زارعی
%A محمد صادق مهدوی
%A اکبری, حسین
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 2015

[Download]