دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع , 2016-01-25

عنوان : ( ارائه مدلی برای یکپارچه سازی حمل ونقل کالاهای شرکتهای تأمین کننده خودروسازی بدون در نظر گرفتن انبار موقت و حل توسط الگوریتم ابتکاری )

نویسندگان: محمدحسام شعلائی , محمد رنجبر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش با مجموعهای از تولیدکنندگان خرد )تأمینکنندگان( سروکار داریم که همگی در حومه شهر مشهد با فاصله اندکی از یکدیگر قرارگرفته و به تأمین قطعات مورد نیاز شرکت ایرانخودرو )مصرف کننده( مشغول هستند. هدف این مطالعه پیدا کردن برنامه زمانی برای ادغام و ارسال محصولات تأمینکنندگان است بهطوریکه تقاضای روزانه مصرفکننده را تأمین سازد، نرخ تولید تأمینکنندگان را در نظر بگیرد و نهایتاً هزینه حملونقل را کمینه کند. بدین منظور یک مدل عدد صحیح خطی با عناوین مدل یکپارچه ارائه نمودهایم که باعث ایجاد هماهنگی بیشتر در بین تأمینکنندگان شده و بدین سبب باعث کاهش هزینههای حملونقل میشود. حل دقیق مسئله در ابعاد کوچک توسط نرمافزار CPLEX صورت گرفته و برای حل مسئله در ابعاد واقعی یک الگوریتم ابتکاری طراحی شده است. با مقایسه جوابهای حاصل از الگوریتم ابتکاری و حل دقیق، کیفیت و کارایی الگوریتم ابتکاری سنجیده شده و نتایج آن ارائه گردیده است.

کلمات کلیدی

, لجستیک, یکپارچهسازی, برنامهریزی حملونقل, الگوریتم ابتکاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058813,
author = {شعلائی, محمدحسام and رنجبر, محمد},
title = {ارائه مدلی برای یکپارچه سازی حمل ونقل کالاهای شرکتهای تأمین کننده خودروسازی بدون در نظر گرفتن انبار موقت و حل توسط الگوریتم ابتکاری},
booktitle = {دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {لجستیک، یکپارچهسازی، برنامهریزی حملونقل، الگوریتم ابتکاری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه مدلی برای یکپارچه سازی حمل ونقل کالاهای شرکتهای تأمین کننده خودروسازی بدون در نظر گرفتن انبار موقت و حل توسط الگوریتم ابتکاری
%A شعلائی, محمدحسام
%A رنجبر, محمد
%J دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
%D 2016

[Download]