دانشگاه علوم پزشکی اراک, دوره (19), شماره (112), سال (2016-10) , صفحات (56-65)

عنوان : ( تأثیر دو شدت مختلف تمرین مقاومتی بر مایوکاین‌های تنظیمی رشد عضله در زنان جوان غیرفعال )

نویسندگان: سیدرضا عطارزاده حسینی , مرتضی مطهری راد , نویده معین نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: هدف از انجام این مطالعه بررسی مقایسه تأثیر یک دوره تمرین مقاومتی با شدت‌های مختلف بر سطوح سرمی فولیستاتین و مایوستاتین سرمی زنان غیرفعال بود. مواد و روش‌ها: در این مطالعه کاربردی و نیمه تجربی، 24 زن جوان غیرفعال 20 تا 30 سال با نمایه توده بدن 22 تا 25 کیلوگرم بر مترمربع به روش نمونه‌گیری دسترس و هدف‌دار انتخاب شدند؛ سپس به روش تصادفی به دو گروه تمرین مقاومتی کم‌شدت (60-40 درصد یک تکرار بیشینه) و تمرین مقاومتی شدید (90-70 درصد یک تکرار بیشینه) تقسیم شدند. پروتکل تمرینی سه جلسه در هفته به مدت هشت هفته اجرا شد. نمونه‌های خونی پیش و 48 ساعت پس از مداخله تمرینی (پنج سی‌سی) جمع‌آوری شد؛ هم‌چنین مقادیر سرمی فولیستاتین و مایوستاتین به روش الایزا اندازه‌گیری شد. داده‌ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس اندازه‌های مکرر با نرم افزار SPSS در سطح معنی‌داری(0.05>P) تحلیل شدند. یافته‌ها: مقادیر فولیستاتین و نسبت فولیستاتین به مایوستاتین گروه تمرین شدید افزایش معنی‌داری یافت(0.05>P)؛ هم‌چنین مقادیر مایوستاتین در این گروه کاهش معنی‌داری را نشان می‌داد(0.05>P)؛ این در حالی بود که مقادیر فولیستاتین، مایوستاتین و نسبت فولیستاتین به مایوستاتین در گروه تمرین کم‌شدت به لحاظ آماری معنی‌دار نبود(0.05<P)؛ هم‌چنین مقایسه تغییرات دو گروه در متغیرهای فوق به لحاظ آماری معنی‌دار نبود(0.05<P). نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد فعال‌سازی عوامل مهم مایوژنیک و مایواستاتیک در زنان جوان غیرفعال نیاز به انجام تمرینات مقاومتی با شدت بالا دارد.

کلمات کلیدی

, واژه‌های کلیدی: تمرین مقاومتی, فولیستاتین, مایوستاتین, زنان جوان غیرفعال, مایوکاین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058839,
author = {عطارزاده حسینی, سیدرضا and مطهری راد, مرتضی and معین نیا, نویده},
title = {تأثیر دو شدت مختلف تمرین مقاومتی بر مایوکاین‌های تنظیمی رشد عضله در زنان جوان غیرفعال},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی اراک},
year = {2016},
volume = {19},
number = {112},
month = {October},
issn = {۱۷۳۵-۵۳۳۸},
pages = {56--65},
numpages = {9},
keywords = {واژه‌های کلیدی: تمرین مقاومتی، فولیستاتین، مایوستاتین، زنان جوان غیرفعال، مایوکاین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر دو شدت مختلف تمرین مقاومتی بر مایوکاین‌های تنظیمی رشد عضله در زنان جوان غیرفعال
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%A مطهری راد, مرتضی
%A معین نیا, نویده
%J دانشگاه علوم پزشکی اراک
%@ ۱۷۳۵-۵۳۳۸
%D 2016

[Download]