بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (10), شماره (2), سال (2018-10) , صفحات (368-385)

عنوان : ( برآورد نیاز درجه - روزرشد مراحل فنولوژیکی چای ترش بر اساس مقیاس BBCH در نظام‌های زراعی مختلف (نظام رایج و اکولوژیک) )

نویسندگان: سید مهدی جوادزاده , پرویز رضوانی مقدم , محمد بنایان اول , دکتر جواد اصیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی فنولوژی گیاهان دارویی برای تنظیم برنامه‌های بهره‌برداری، مواد مؤثر، جمع‌آوری بذرها، مبارزه با آفات، جلوگیری از برداشت‌های بی‌موقع، از بین بردن علف‌های‌هرز در مراحل مختلف فنولوژی حائز اهمیت است. هر گیاه برحسب شرایط آب و هوایی برای دوره حیات خود نیاز به کسب مقدار معینی حرارت دارد. در این پژوهش مراحل فنولوژیکی چای ترش و نیازهای حرارتی آن در منطقه‌ی ایرانشهر طی سال‌های 1392-1391 بررسی‌شده است. یافته‌های این تحقیق نشان داد که برحسب دمای مؤثر طول دوره فعالیت بیولوژی چای ترش در این منطقه 183 روز می‌باشد که در این مدت گیاه درمجموع به 84/5013 درجه- روزرشد حرارت در مراحل فنولوژیکی نیاز دارد. طی این دوره 9 مرحله فنولوژی بر اساس مقیاس BBCH به ثبت رسید که عبارت بودند از جوانه‌زنی، توسعه برگ‌ها، تشکیل شاخه‌های فرعی، افزایش طول ساقه اصلی، ظهور گل‌آذین، گلدهی، نمو غوزه‌ها، رسیدن کاسبرگ‌ها و دانه‌ها و مرحله پیری که به ترتیب در هر مرحله به 153، 1051، 501، 506، 583، 730، 892، 349 و 246 درجه-روز رشد نیاز دارد. به دلیل وجود دماهای بالا در طول دوره رشد چای ترش، این گیاه با سرعت بیشتری مراحل فنولوژیکی خود را طی نموده و به بلوغ فیزیولوژیکی رسید. با توجه به نتایج حاصله به نظر می‌رسد افزایش بقایای گیاهی در سطح خاک باعث افزایش ظرفیت نگهداری رطوبت در خاک و کاهش دمای محیط خاک شده که خود باعث تأخیر در وقوع مراحل فنولوژیکی گیاه شده است.

کلمات کلیدی

, رشد رویشی, گلدهی, , ویژگی‌های اقلیمی, نیازهای حرارتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058860,
author = {جوادزاده, سید مهدی and رضوانی مقدم, پرویز and بنایان اول, محمد and دکتر جواد اصیلی},
title = {برآورد نیاز درجه - روزرشد مراحل فنولوژیکی چای ترش بر اساس مقیاس BBCH در نظام‌های زراعی مختلف (نظام رایج و اکولوژیک)},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2018},
volume = {10},
number = {2},
month = {October},
issn = {۲۰۰۸-۷۷۱۳},
pages = {368--385},
numpages = {17},
keywords = {رشد رویشی، گلدهی،، ویژگی‌های اقلیمی، نیازهای حرارتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برآورد نیاز درجه - روزرشد مراحل فنولوژیکی چای ترش بر اساس مقیاس BBCH در نظام‌های زراعی مختلف (نظام رایج و اکولوژیک)
%A جوادزاده, سید مهدی
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A بنایان اول, محمد
%A دکتر جواد اصیلی
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ ۲۰۰۸-۷۷۱۳
%D 2018

[Download]