پژوهش های بذر ایران, دوره (3), شماره (2), سال (2016-11) , صفحات (129-141)

عنوان : ( دماهای کاردینال جوانه زنی گیاه دارویی چای ترش Hibiscus sabdariffa L.) ( )

نویسندگان: سید مهدی جوادزاده , پرویز رضوانی مقدم , محمد بنایان اول , جواد اصیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گیاه چای ترش یکی از گیاهان مهم دارویی و صنعتی از خانواده پنیرکیان است که در سطح وسیعی از استان سیستان و بلوچستان کشت می‌شود. در یک مطالعه آزمایشگاهی، تأثیر درجه حرارت‌‌های مختلف بر جوانه‌‌زنی بذور گیاه چای ترش و تعیین درجه حرارت‌های حداقل، بهینه و حداکثر جوانه‌‌زنی آنها، به‌صورت طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار موردبررسی قرار گرفت. برای این منظور تیمارهای درجه حرارت 5، 10، 15، 20، 25، 30، 35، 40، 45 و 50 درجه سانتی‌‌گراد در نظر گرفته شد. دماهای کاردینال جوانه‌زنی بذر بر اساس سه مدل خطوط متقاطع، مدل 5- پارامتری بتا و مدل چندجمله‌ای درجه2 برآورد شد. صفات مورداندازه‌گیری عبارت بودند از: درصد جوانه‌‌زنی، سرعت جوانه‌‌زنی و میانگین زمان جوانه‌‌زنی که اثر دما بر تمامی صفات مورد اندازه گیری معنی‌‌دار بود. نتایج به دست آمده از تجزیه رگرسیون داده‌‌ها نشان داد که بهترین مدل در ارتباط با دمای کاردینال این گیاه مدل پنج پارامتری بتا بود و با توجه به نتایج به دست آمده از این مدل، می توان گفت که دمای حداقل و مطلوب چای ترش به ترتیب 04/4 و 83/29 درجه سانتی‌گراد است.

کلمات کلیدی

, گیاهان دارویی, مدل‌های رگرسیون غیرخطی, سرعت جوانه‌‌زنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058861,
author = {جوادزاده, سید مهدی and رضوانی مقدم, پرویز and بنایان اول, محمد and جواد اصیلی},
title = {دماهای کاردینال جوانه زنی گیاه دارویی چای ترش Hibiscus sabdariffa L.) (},
journal = {پژوهش های بذر ایران},
year = {2016},
volume = {3},
number = {2},
month = {November},
issn = {۲۳۸۳-۱۲۵۱},
pages = {129--141},
numpages = {12},
keywords = {گیاهان دارویی، مدل‌های رگرسیون غیرخطی، سرعت جوانه‌‌زنی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T دماهای کاردینال جوانه زنی گیاه دارویی چای ترش Hibiscus sabdariffa L.) (
%A جوادزاده, سید مهدی
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A بنایان اول, محمد
%A جواد اصیلی
%J پژوهش های بذر ایران
%@ ۲۳۸۳-۱۲۵۱
%D 2016

[Download]