مهندسی مکانیک مدرس, دوره (15), شماره (1), سال (2015-4) , صفحات (332-338)

عنوان : ( مکان هندسی مناسب برای نصب کرنش سنج به منظور تعیین تنشهای پسماند اطراف سوراخ کارسرد شده )

نویسندگان: احسان پولادی برج , خلیل فرهنگ دوست ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرایند کارسرد، تمایل ترکهای موجود در اطراف سوراخهایی که تحت بار خستگی قرار میگیرند را برای جوانه زنی و یا رشد کاهش میدهد. این امر بخاطر بوجود آمدن تنش پسماند محیطی فشاری در اطراف سوراخ میباشد. تعیین تنشهای پسماند نتیجه شده از این فرایند با روشهای غیر مخرب، ساده و کم هزینه، هدف بسیارمهمی در فرایند طراحی قطعات سوراخدار به شمار میرود. دراین تحقیق برای اندازهگیری تنشهای پسماند از روش نصب کرنش سنج بهره گرفته و درواقع کرنشهای سطحی بعنوان شاخص مناسبی برای تعیین میدان تنشهای پسماند معرفی شدهاند. تعیین تعداد کرنش سنجهای مورد نیاز و نیز محل مناسب برای نصب آنها در اطراف سوراخ کار سرد شده موضوع اصلی این تحقیق میباشد. نتیجه تحقیق همخوانی خوبی با نتیجه آزمایش کار سرد بر روی نمونههایی از جنس آلیاژ آلومینیوم 2024 نشان میدهد. نتیجه حاصله حاکی ازین است که برای تعیین میدان تنش پسماند، نصب دو کرنش سنج در فاصله شعاعی یکسان از لبه سوراخ در دونقطه مقابل هم یکی بصورت شعاعی و دیگری بصورت محیطی مورد نیاز میباشد. همچنین برای حصول نتیجه مناسب، کرنش سنجها می بایست در ناحیه الاستیک نصب گردند. نصب کرنش سنجها در ناحیه پلاستیک منجر به ورود خطا و نتیجه غیر قابل اطمینان خواهد شد.

کلمات کلیدی

تنش پسماند کرنش سنج کار سرد سوراخ کار سرد شده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058862,
author = {پولادی برج, احسان and فرهنگ دوست, خلیل},
title = {مکان هندسی مناسب برای نصب کرنش سنج به منظور تعیین تنشهای پسماند اطراف سوراخ کارسرد شده},
journal = {مهندسی مکانیک مدرس},
year = {2015},
volume = {15},
number = {1},
month = {April},
issn = {1027-5940},
pages = {332--338},
numpages = {6},
keywords = {تنش پسماند کرنش سنج کار سرد سوراخ کار سرد شده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مکان هندسی مناسب برای نصب کرنش سنج به منظور تعیین تنشهای پسماند اطراف سوراخ کارسرد شده
%A پولادی برج, احسان
%A فرهنگ دوست, خلیل
%J مهندسی مکانیک مدرس
%@ 1027-5940
%D 2015

[Download]