علوم باغبانی, دوره (32), شماره (3), سال (2018-12) , صفحات (359-370)

عنوان : ( تاثیر کودهای گاوی، نیتروژن، فسفر و وزن بنه بر شاخص های عملکرد گل حسرت ( Colchicum kotschyi Boiss. )

نویسندگان: هما عزیزی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی پارسا , رضا خراسانی , محمود شور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گل حسرت گیاهی دارویی است که ماده مؤثره آن در درمان بیماریهای التهابی نظیر نقرس کاربرد دارد. جهت بررسی تأثیر منابع کودی و وزن بنه مادری بر شاخصهای مرتبط با عملکرد گل حسرت، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار و 16 تیمار در دو سال زراعی 1393 - 1391 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد انجام گرفت. تیمارها شامل: وزن بنه مادری )کمتر از 40 و بیشتر از 40 گرم(، کود گاوی )شاهد و 50 تن در هکتار(، کود نیتروژن )شاهد و 50 کیلوگرم در هکتار( و کود فسفر )شاهد و 25 کیلوگرم در هکتار( بودند. در سال اول آزماای بیشتر بنهها به دلیل تن ناشی از انتقال بنه و عدم استقرار مناسب گیاه، گل ندادند. نتایج در سال دوم آزمای نشاان داد کاه تیمارهاای آزماای اثا ر معنیداری بر شاخصهای مطالعه شده داشتند ) 05 / 0p≤ (. بنههای مادری بزرگتر، در پایان فصل رشد از عملکرد بیشتری برخوردار بودند. بیشترین تعاداد گل، تعداد کپسول، تعداد و وزن خشک دانه مربوط به بنههای مادری بزرگتر بود. با کاربرد کود گاوی، عملکرد بنه ) 7 / 225 گرم در متر مربع(، عملکارد بیولوژیک ) 1 / 293 گرم در متر مربع( و شاخص برداشت بنه ) 81 / 76 درصد( نسبت به شاهد افزای یافت، ولی وزن هزار داناه ) 49 / 16 گارم( و شااخص برداشت بذر ) 536 / 5 درصد( در تیمار کود گاوی کاه یافت. مصرف کود اوره به صورت منفرد اثر معنیداری بر شاخصهای مطالعه شاده نداشات. باا کاربرد سوپرفسفات عملکرد بنه، عملکرد بیولوژیک، وزن خشک دانه، عملکرد و وزن هزار دانه افزای یافت. کاربرد توأم کود گاوی و کود فسفره سابب افزای عملکرد بنه شد. از آنجا که هم بنه و هم بذر این گیاه دارای مواد مؤثره دارویی است، میتوان با مصرف بهینه و متعادل کود گاوی و فسافره باه عملکرد مناسب دست یافت.

کلمات کلیدی

, اجزای عملکرد, سورنجان, کود دامی, کود شیمیایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058864,
author = {عزیزی, هما and رضوانی مقدم, پرویز and پارسا, مهدی and خراسانی, رضا and شور, محمود},
title = {تاثیر کودهای گاوی، نیتروژن، فسفر و وزن بنه بر شاخص های عملکرد گل حسرت ( Colchicum kotschyi Boiss.},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2018},
volume = {32},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-4730},
pages = {359--370},
numpages = {11},
keywords = {اجزای عملکرد، سورنجان، کود دامی، کود شیمیایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر کودهای گاوی، نیتروژن، فسفر و وزن بنه بر شاخص های عملکرد گل حسرت ( Colchicum kotschyi Boiss.
%A عزیزی, هما
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A پارسا, مهدی
%A خراسانی, رضا
%A شور, محمود
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2018

[Download]