سیزدهمین کنفرانس آمار ایران , 2016-08-23

عنوان : ( اطلاع کولبک-لایبلر تعادلی توزیع تعادلی و کاربرد آن در آزمون نیکویی برازش )

نویسندگان: مهران صادق پور , آرزو حبیبی راد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سال های اخیر تعمیم آنتروپی و اطلاع کولبک-لایبلر بر اساس تابع توزیع تجمعی مورد توجه قرار گرفته است زیرا به خوبی وان آن را بر اساس تابع توزیع تجمعی تعریف (پارک و همکاران ( ٢٠١۴ )) کرد. در این مقاله ابتدا اطلاع کولبک-لایبلر تابع توزیع تعادلی را با کمک تابع توزیع . در ادامه توان آماره آزمون نیکویی برازش توزیع نمایی را در دو حالت داده های کامل و داده های سانسور شده محاسبه نموده و با چند آماره معروف دیگر مقایسه می کنیم.

کلمات کلیدی

, کولبک-لایبلر باقیمانده تجمعی, توزیع نمایی, آزمون نیکویی برازش, توزیع تعادلی, داده های سانسور شده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058866,
author = {صادق پور, مهران and حبیبی راد, آرزو},
title = {اطلاع کولبک-لایبلر تعادلی توزیع تعادلی و کاربرد آن در آزمون نیکویی برازش},
booktitle = {سیزدهمین کنفرانس آمار ایران},
year = {2016},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {کولبک-لایبلر باقیمانده تجمعی، توزیع نمایی، آزمون نیکویی برازش، توزیع تعادلی، داده های سانسور شده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اطلاع کولبک-لایبلر تعادلی توزیع تعادلی و کاربرد آن در آزمون نیکویی برازش
%A صادق پور, مهران
%A حبیبی راد, آرزو
%J سیزدهمین کنفرانس آمار ایران
%D 2016

[Download]