روان شناسی بالینی, دوره (8), شماره (3), سال (2016-10) , صفحات (97-105)

عنوان : ( بررسی اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک برنشانه های اختلال شخصیت مرزی زندانیان )

نویسندگان: جواد وکیلی , سیدعلی کیمیایی , جواد صالحی فدردی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده مقدمه :هدف پژوهش حاضر ،بررسی اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر علایم اختلال شخصیت مرزی زندانیان مرد زندان شهرستان چناران بود. روش:طرح پژوهش حاضر شبه تجربی پیش آزمون ،پس آزمون با گروه کنترل همراه با پیگیری است.جامعه آماری شامل زندانیان شهرستان چناران بودکه نمونه آماری (30نفر) از میان شرکت کنندگان داوطلب که معیارهای شمول وعدم شمول را داشتند بصورت تصادفی در دو گروه کنترل وآزمایش جایگزین شدند.گروه آزمایش جلسات فردی ومهارت آموزی گروهی را دریافت نمود.اقدامات ارزیابی در4مرحله پیش آزمون ،3ماه بعددرمان ،پس آزمون وپیگیری اجرا شد .ابزارهای اندازه گیری شامل:مصاحبه بالینی نیمه ساختاریافته(SCID-II)وشاخص شدت اختلال شخصیت مرزی(BPDSI)بود.داده ها با استفاده از تحلیل واریانس مختلط مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها :نتایج تحلیل واریانس مختلط نشان داد که گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل ،کاهش معنی داری را در علایم اختلال شخصیت مرزی به خصوص در بی ثباتی هیجانی نشان داد؛هرچند نشانه های ترک شدن،روابط بین فردی وعقایید پارانویید تغییری نشان ندادند. نتیجه گیری: پژوهش حاضرنشان می دهدرفتاردرمانی دیالکتیک می توانددر کاهش علایم اختلال شخصیت مرزی موثرباشد واین تاثیر،از پایداری لازم تا زمان پیگیری برخوردار است.

کلمات کلیدی

, کلید واژه ها:رفتاردرمانی دیالکتیکی, اختلال شخصیت مرزی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058869,
author = {وکیلی, جواد and کیمیایی, سیدعلی and صالحی فدردی, جواد},
title = {بررسی اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک برنشانه های اختلال شخصیت مرزی زندانیان},
journal = {روان شناسی بالینی},
year = {2016},
volume = {8},
number = {3},
month = {October},
issn = {2008-501x},
pages = {97--105},
numpages = {8},
keywords = {کلید واژه ها:رفتاردرمانی دیالکتیکی،اختلال شخصیت مرزی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک برنشانه های اختلال شخصیت مرزی زندانیان
%A وکیلی, جواد
%A کیمیایی, سیدعلی
%A صالحی فدردی, جواد
%J روان شناسی بالینی
%@ 2008-501x
%D 2016

[Download]