زن وپایداری منابع طبیعی و محیط زیست در مناطق روستایی , 2016-10-15

عنوان : ( نقش دانش بومی اکولوژیکی زنان روستایی در مدیریت پایدار منابع طبیعی ومحیط زیست )

نویسندگان: خدیجه بوزرجمهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دانش روستاییان سهم عمده ای در حفاظت از محیط زیست و مدیریت پایدار منابع طبیعی دارد و نهاده ای با ارزش در برنامه ریزی و تصمیم گیری مرتبط با توسعه روستایی است. بررسی ها نشان میدهد در بیشتر موارد از روستاییان چیزهای زیادی یاد گرفته می شود، زیرا آنان در زمینه های مختلفی چون بوم شناسی، گیاه شناسی، خاکشناسی و اقلیم شناسی و غیره دانشهای گسترده ای دارند که حاصل تجارت قرنها و سالیان متمادی است. بنا بر رویکرد تحلیل جنسیتی، دراین مقاله میزان دانش محیط شناسی و اکولوژیکی زنان روستایی شهرستان های نیشابور و فیروزه شناسایی وارزیابی شده است. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی است و برای جمع آوری اطلاعات از هر دو روش کمی و کیفی استفاده شده است. جامعه آماری شامل زنان روستایی ساکن روستاهای بالای 30 خانوار شهرستانهای نیشابور و فیروزه با فعالیت کشاورزی است که طبق آمار سال 1390 ، 357 روستا شناسایی شد و با فرمول کوکران، حجم روستاهای نمونه 22 روستا برآورد گردید. سپس برای تعیین حجم نمونه زنان روستایی، از تعداد 8810 خانوار این روستاها، با فرمول کوکران تعداد 150 نمونه بدست آمد که به دو روش تصادفی ساده و سیستماتیک، زنان سرپرستان این خانوارها مورد پرسش گری و مصاحبه های عمیق قرار گرفتند. ار نتایج تحقیق آن که میزان آگاهی آنها از محیط اکولوژیکی روستا به ویژه گیاهان دارویی، منابع آب روستا و مشخصات فیزیکی انواع خاک روستا در سطح با لایی است. آنان از محدودیت ها و کاربری های انواع خاک روستا آگاهی دارند که با طبقه بندی علمی خاک همخوانی دارد و حتی دقیقتر و محلی تر است وبه عنوان تکمیل اطلاعات رسمی خاکشناسی میتواند مورد استفاده قرار گیرد .

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی: زنان روستایی, دانش بومی اکولوژیکی, خاکشناسی بومی, شهرستان نیشابور و فیروزه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058878,
author = {بوزرجمهری, خدیجه},
title = {نقش دانش بومی اکولوژیکی زنان روستایی در مدیریت پایدار منابع طبیعی ومحیط زیست},
booktitle = {زن وپایداری منابع طبیعی و محیط زیست در مناطق روستایی},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {واژه های کلیدی: زنان روستایی، دانش بومی اکولوژیکی، خاکشناسی بومی، شهرستان نیشابور و فیروزه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش دانش بومی اکولوژیکی زنان روستایی در مدیریت پایدار منابع طبیعی ومحیط زیست
%A بوزرجمهری, خدیجه
%J زن وپایداری منابع طبیعی و محیط زیست در مناطق روستایی
%D 2016

[Download]