زن وپایداری منابع طبیعی و محیط زیست در مناطق روستایی , 2016-10-15

عنوان : ( بررسی وضعیت سازمان هاَی مردم نهاد درتوانمند سازی زنان روستایی درحفاظت از محیط زیست )

نویسندگان: خدیجه بوزرجمهری , خدیجه جوانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازمانهای مردم نهاد محلی یا سمن ها به عنوان نمود مشارکت مردم ، تحقق اهداف توسعه پایدار را هموار می سازند. هدف عمده تحقیق حاضر ، بررسی شرایط ووضعیت پیامدهای تشکیل سازمانهای مردم نهاد محلی در توانمند سازی زنان جهت حفاظت از محیط زیست در روستاهای شهرستان دستخوار است.

کلمات کلیدی

, سازمان مردم نهاد , توانمند سازی زنان روستایی , محیط زیست روستایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058880,
author = {بوزرجمهری, خدیجه and جوانی, خدیجه},
title = {بررسی وضعیت سازمان هاَی مردم نهاد درتوانمند سازی زنان روستایی درحفاظت از محیط زیست},
booktitle = {زن وپایداری منابع طبیعی و محیط زیست در مناطق روستایی},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {سازمان مردم نهاد ، توانمند سازی زنان روستایی ، محیط زیست روستایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی وضعیت سازمان هاَی مردم نهاد درتوانمند سازی زنان روستایی درحفاظت از محیط زیست
%A بوزرجمهری, خدیجه
%A جوانی, خدیجه
%J زن وپایداری منابع طبیعی و محیط زیست در مناطق روستایی
%D 2016

[Download]