دهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2016-05-25

عنوان : ( زیست چینه نگاری سازند آسماری در چاه شماره 2 میدان نفتی قلعه نار ـ شمال فروافتادگی دزفول )

نویسندگان: عادل نیسی , عباس قادری , علی غبیشاوی , محمد الله کرم پور دیل ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق زیست چینه نگاری سازند آسماری در چاه شماره 2 میدان نفتی قلعـه نـار مـورد بررسـی واقـع شـده اسـت. ضخامت سازند آسماری در چاه مورد مطالعه 430 متر می باشد که عمدتاً شامل تناوبی از سنگ آهک دولومیتی، سنگ آهک، دولومیت و لایه های نازک شیل است. مرز پایینی این سازند سازند با سازند پابده و مرز بالایی آن بـه سـازند گچسـاران محـدود شـده اسـت. مطالعات ریز دیرینه شناسی منجر به شناسایی 30 جنس و 18 گونه از فرامینفرهـای بنتیـک و پلانکتونیـک گردیـد. جهـت تعیین سن سازند آسماری بر اساس پخش و پراکندگی عمودی این فرامینفرها چهار زون تجمعی مورد شناسایی قرار گرفت. با توجه به زونهای تجمعی شناسایی شده سن سازند آسماری در چاه مورد مطالعه الیگوسـن (روپلـین-شـاتین و میوسـن پیشین (بوردیگالین) در نظر گرفته شد.

کلمات کلیدی

, میدان نفتی قلعه نار, سازند آسماری, زیست چینه نگاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058885,
author = {نیسی, عادل and قادری, عباس and علی غبیشاوی and محمد الله کرم پور دیل},
title = {زیست چینه نگاری سازند آسماری در چاه شماره 2 میدان نفتی قلعه نار ـ شمال فروافتادگی دزفول},
booktitle = {دهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2016},
location = {نیشابور, ايران},
keywords = {میدان نفتی قلعه نار، سازند آسماری، زیست چینه نگاری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زیست چینه نگاری سازند آسماری در چاه شماره 2 میدان نفتی قلعه نار ـ شمال فروافتادگی دزفول
%A نیسی, عادل
%A قادری, عباس
%A علی غبیشاوی
%A محمد الله کرم پور دیل
%J دهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2016

[Download]