مدیریت فردا, دوره (15), شماره (47), سال (2016-9) , صفحات (33-50)

عنوان : ( برداشت افراد با استعداد از عوامل مؤثر بر نگهداشت در صنعت منسوجات یزد )

نویسندگان: سلاله شهوازیان , سعید مرتضوی , محمد مهرآیین , فریبرز رحیم نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این مقاله شناسایی برداشت افراد با استعداد از عوامل مؤثر بر نگهداشت مستعدین سازمانی در صنعت منسوجات یزد است. ابتدا برای شناسایی افراد با استعداد از رویکرد موضوعی، گرایش انحصاری و روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. برای تشکیل خزانه استعداد با توجه به رویکرد و روش نمونه گیری ذکر شده، سازمانهایی انتخاب شدند که در پنج سال گذشته، جزء واحدهای نمونه استان و یا صادر کننده نمونه بودند. سپس برای کشف طرق متفاوتی که افراد با استعداد پدیده نگهداشت را درک می کنند، استراتژی پدیدارنگاری به کار گرفته شد. بعد از برگزاری 22 مصاحبه نیمه ساختاریافته با افراد با استعداد اشباع نظری صورت گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل نشان دهنده ی چهار سطح مؤثر بر نگهداشت از دیدگاه افراد با استعداد است. این چهار سطح عبارتند از سطح فرد، شغل، گروه و سازمان. همچنین برداشت های متفاوت افراد با استعداد نشان دهنده هیجده طبقه توصیفی متفاوت نسبت به پدیده نگهداشت است. با توجه به این سطوح و طبقات توصیفی به دست آمده، فضای نتیجه که در واقع الگوی برداشت افراد با استعداد نسبت به پدیده نگهداشت در سازمان است، ترسیم گردید

کلمات کلیدی

نگهداشت؛ افراد با استعداد؛ پدیدار نگاری؛ فضای نتیجه؛ منسوجات یزد.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058888,
author = {شهوازیان, سلاله and مرتضوی, سعید and مهرآیین, محمد and رحیم نیا , فریبرز},
title = {برداشت افراد با استعداد از عوامل مؤثر بر نگهداشت در صنعت منسوجات یزد},
journal = {مدیریت فردا},
year = {2016},
volume = {15},
number = {47},
month = {September},
issn = {2228-6048},
pages = {33--50},
numpages = {17},
keywords = {نگهداشت؛ افراد با استعداد؛ پدیدار نگاری؛ فضای نتیجه؛ منسوجات یزد.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برداشت افراد با استعداد از عوامل مؤثر بر نگهداشت در صنعت منسوجات یزد
%A شهوازیان, سلاله
%A مرتضوی, سعید
%A مهرآیین, محمد
%A رحیم نیا , فریبرز
%J مدیریت فردا
%@ 2228-6048
%D 2016

[Download]