پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز, دوره (8), شماره (15), سال (2016-3) , صفحات (235-249)

عنوان : ( تخمین عدم قطعیت مدل شبیه سازی سیلاب HEC-HMSبا استفاده از الگوریتم مونت کارلو زنجیره مارکوف )

نویسندگان: مه روز نورعلی , بیژن قهرمان , محسن پوررضا بیلندی , کامران داوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدلهای هیدرولوژیکی اغلب شامل پارامترهایی هستند که بهطور مستقیم نمیتوانند اندازهگیری شوند. تخمین پارامترها توسط روشها و الگوریتمهای مختلف بهینهسازی هم با خطا همراه است. بنابراین تجزیه و تحلیل عدم قطعیت امری ضروری بهشمار می- آید. در تحقیق حاضر از الگوریتم ) DREAM-ZSاز الگوریتمهای مبتنی بر مونت کارلو زنجیره مارکوف( بهمنظور بررسی عدم قطعیت پارامترهای مدلهیدرولوژیکی HEC-HMSدر حوزهآبخیز تمر به مساحت 1530کیلومترمربع واقع در استان گلستان استفاده شد. از سه رویداد برای واسنجی و یک رویداد در اعتباریابی استفاده گردید و تعداد 24پارامتر واسنجی برای کل حوضه درنظر گرفته شد. نتایج حاصل از واسنجی نشان داد که بازههای 95درصد عدم قطعیت کل، بیشتر دادههای مشاهدهای بویژه دبی اوج را در برگرفتند. همچنین علاوه بر عدم قطعیت ناشی از پارامترهای مدل بارش رواناب، منابع دیگر عدم قطعیت مانند ساختار مدل و دادههای ورودی هم سهم مهمی در خطای شبیهسازی دارند. با مشاهده مقادیر پایین ضریب تغییرات برای پارامتر ) CNشماره منحنی( در تمامی سیلابها، این پارامتر بهعنوان حساسترین پارامتر بهحساب آمد. هیستوگرامهای پسین پارامترها نشان داد که بیشتر پارامترها بهخوبی تعیین شدهاند و ناحیه کوچکی از توزیعهای یکنواخت پیشین را اشغال میکنند. همچنین بهترین شبیه- سازی حاصل از اجرای الگوریتم عدم قطعیت DREAM-ZSآشکارا بر شبیه سازی حاصل از الگوریتم جستجوی خودکار نلدر و مید برتری داشت

کلمات کلیدی

, عدم قطعیت, , HEC-HMSحوزهآبخیز تمر, الگوریتم نلدر و مید, الگوریتم DR
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058890,
author = {نورعلی, مه روز and قهرمان, بیژن and محسن پوررضا بیلندی and داوری, کامران},
title = {تخمین عدم قطعیت مدل شبیه سازی سیلاب HEC-HMSبا استفاده از الگوریتم مونت کارلو زنجیره مارکوف},
journal = {پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز},
year = {2016},
volume = {8},
number = {15},
month = {March},
issn = {2251-6174},
pages = {235--249},
numpages = {14},
keywords = {عدم قطعیت، ،HEC-HMSحوزهآبخیز تمر، الگوریتم نلدر و مید، الگوریتم DR},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تخمین عدم قطعیت مدل شبیه سازی سیلاب HEC-HMSبا استفاده از الگوریتم مونت کارلو زنجیره مارکوف
%A نورعلی, مه روز
%A قهرمان, بیژن
%A محسن پوررضا بیلندی
%A داوری, کامران
%J پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز
%@ 2251-6174
%D 2016

[Download]