تحقیقات منابع آب ایران, دوره (12), شماره (3), سال (2016-12) , صفحات (80-98)

عنوان : ( تأثیر انتخاب تابع درستنمایی در تخمین عدم قطعیت مدل شبیه سازی سیلاب HEC-HMSبا استفاده از الگوریتم مونت کارلو زنجیر مارکوف )

نویسندگان: مه روز نورعلی , بیژن قهرمان , محسن پوررضا بیلندی , کامران داوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در تحقیق حاضر از الگوریتم )) DREAM(ZSاز الگوریتمهای مبتنی بر مونت کارلو زنجیر مارکوف( بهمنظور بررسی عدم قطعیت پارامترهای مدلهیدرولوژیکی HEC-HMSدر حوزهآبخیز تمر به مساحت 1530کیلومترمربع واقع در استان گلستان استفاده شد. از سه رویداد برای واسنجی و یک رویداد در اعتباریابی استفاده گردید و تعداد 24پارامتر واسنجی برای کل حوزه درنظر گرفته شد. همچنین تأثیر 5تابع درستنمایی مختلف بر روی نتایج روش ) DREAM(ZSارزیابی گردید. سه تابع درستنمایی ) L1تا (L3بهعنوان توابع درستنمایی غیرصریح ) (informalو توابع درستنمایی L4و L5به عنوان توابع درستنمایی صریح ) (formalدر نظر گرفته شدند. تابع درستنمایی ،L1راندمان ناش ساتکلیف ) (NSمیباشد. تابع درستنمایی ،L2حداقل میانگین مربعات خطا است. تابع درستنمایی ،L3از واریانس خطای تخمین مدل استفاده میکند. تابع درستنمایی ،L4ارتباط بین برازش حداقل مربعات استاندارد ) (SLSو استنباط بیزی را مشخص میکند. در تابع درستنمایی ،L5وابستگی پیاپی خطاهای باقیمانده با استفاده از مدل خودرگرسیون مرتبه اول باقیماندههای خطا ) (ARمحاسبه میشود. نتایج نشان داد که حساسیت پارامترها وابسته به انتخاب تابع درستنمایی بوده و حساسیت همه پارامترها در برابر توابع مختلف درستنمایی یکسان نیستند. بیشتر پارامترها توسط تابع درستنمایی L4و L5 بهتر تعیین شده و حساسیت بالایی را به عملکرد مدل نشان دادند. مقدار فاکتور ) Pدرصد قرارگیری داده اندازهگیری شده در محدوده اطمینان 95درصد عدم قطعیت کل( نشان داد که 75تا 100درصد مشاهدات دربازههای عدم اطمینان %95پیشبینی مدل قرار می گیرد. نتایج بررسی معیارهای ارزیابی عدم قطعیت شامل فاکتور ،Pفاکتور ) Rضخامت نسبی محدوده اطمینان 95درصد(، جذر میانگین مربعات خطا ) ،(RMSEمعیارهای کلینگ گوپتا ) (KGEو ناش- ساتکلیف )(NS نشان داد که عملکرد ) DREAM(ZSبا توابع درستنمایی L4و L5بهتر از توابع دیگر درستنمایی است

کلمات کلیدی

, عدم قطعیت, الگوریتم ) , DREAM(ZSتابع درستنمایی, , HEC-HMSخودرگرسیون مرتبه اول.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058891,
author = {نورعلی, مه روز and قهرمان, بیژن and محسن پوررضا بیلندی and داوری, کامران},
title = {تأثیر انتخاب تابع درستنمایی در تخمین عدم قطعیت مدل شبیه سازی سیلاب HEC-HMSبا استفاده از الگوریتم مونت کارلو زنجیر مارکوف},
journal = {تحقیقات منابع آب ایران},
year = {2016},
volume = {12},
number = {3},
month = {December},
issn = {1735-2347},
pages = {80--98},
numpages = {18},
keywords = {عدم قطعیت، الگوریتم ) ،DREAM(ZSتابع درستنمایی، ،HEC-HMSخودرگرسیون مرتبه اول.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر انتخاب تابع درستنمایی در تخمین عدم قطعیت مدل شبیه سازی سیلاب HEC-HMSبا استفاده از الگوریتم مونت کارلو زنجیر مارکوف
%A نورعلی, مه روز
%A قهرمان, بیژن
%A محسن پوررضا بیلندی
%A داوری, کامران
%J تحقیقات منابع آب ایران
%@ 1735-2347
%D 2016

[Download]