تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک (دامپزشکی), دوره (1), شماره (112), سال (2016-10) , صفحات (67-72)

عنوان : ( اثر محرومیت غذایی بر زنده مانی جوجه های گوشتی بعد از عمل جراحی مغز استریوتاکسیک )

نویسندگان: فرشید حمیدی , مرتضی زنده دل ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عمل جراحی استریوتاکسیک مغز اغلب برای کمک به انواع مختلف مطالعات پژوهشی حیوانی و پایه به کار می رود. از این عمل، به خصوص برای دسترسی به محل های هدف مشخص و تزریق مستقیم مواد دارویی که قادر به عبور از سد خونی مغزی نیستند استفاده می شود. لذا، تحقیق حاضر جهت آزمودن تاثیر محرومیت غذایی اعمال شده قبل از عمل جراحی استریوتاکسیک، بر گروه آزمایشی طراحی شد. جوجه ها با نور پیوسته تا سن سه هفتگی پرورش 4 زنده مانی جوجه های گوشتی در پایان جراحی در داده شدند. در ســه هفتگی، کانول راهنما از طریق جراحی استرئوتاکسیک در بطن جانبی راست مغز جوجه ها جا داده شد. در به ترتیب جوجه ها تحت سه، 4 و 3 ، 2 ، خوراک بصورت آزاد در اختیار جوجه ها بود. در گروه های آزمایشی 1گروه آزمایشــی شش و دوازده ســاعت محرومیت غذایی قبل از عمل جراحی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس دوطرفه مورد تجزیه وتحلیل آماری قرار گرفت.یافته های ما نشان داد که محرومیت غذایی می تواند وقوع مرگ در SPSS نرم افزار آماری 6 ). مناسب ترین زمان محرومیت دسترسی به خوراک قبل از عمل جراحی p > 0/05( جراحی استریوتاکســیک را کاهش دهد ساعت به دوازده ساعت، تاثیر مشابهی بر زنده مانی جوجه های گوشتی تحت جراحی داشت. 6ساعت بود و افزایش این زمان از ساعت قبل از شروع عمل جراحی استریوتاکسیک مغز 6 بنابراین، بر اساس نتایج این آزمایش، محرومیت دسترسی به خوراک در جوجه ها پیشنهاد می شود.

کلمات کلیدی

, محرومیت غذایی, جراحی استریوتاکسیک, زنده مانی, جوجه های گوشتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058893,
author = {حمیدی, فرشید and مرتضی زنده دل},
title = {اثر محرومیت غذایی بر زنده مانی جوجه های گوشتی بعد از عمل جراحی مغز استریوتاکسیک},
journal = {تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک (دامپزشکی)},
year = {2016},
volume = {1},
number = {112},
month = {October},
issn = {2423-5407},
pages = {67--72},
numpages = {5},
keywords = {محرومیت غذایی، جراحی استریوتاکسیک، زنده مانی، جوجه های گوشتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر محرومیت غذایی بر زنده مانی جوجه های گوشتی بعد از عمل جراحی مغز استریوتاکسیک
%A حمیدی, فرشید
%A مرتضی زنده دل
%J تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک (دامپزشکی)
%@ 2423-5407
%D 2016

[Download]